Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 11. prosinca 2017. - Četvrtak, 14. prosinca 2017.224k

  Ponedjeljak, 11. prosinca 2017.

Rasprave17:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Izmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Rok

Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Rok

Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 12. prosinca 2017.

Rasprave09:00 - 11:50

Izvješće o istrazi o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Rok

Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Održivo upravljanje vanjskim ribarskim flotama

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Rok

Izmjene različitih uredbi u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Rok

Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Eleonore Forenza

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Zahtjev za ukidanje imuniteta Ingeborg Gräßle

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Carine na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Sporazum o zračnom prometu između EU-a i SAD-a

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Sporazum između Europske unije i Švicarske o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Suglasnost)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji između EU-a i Kazahstana (Rezolucija)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Obnova mandata predsjednice Jedinstvenog sanacijskog odbora

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Izvješće o građanstvu EU-a za 2017.: Jačanje prava građana u Uniji demokratskih promjena

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Rok

Ususret strategiji digitalne trgovine

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Rasprave15:00 - 24:00

Rok

Stanje u Afganistanu

Rok

Položaj naroda Rohingya

Dogovor s Iranom o nuklearnom pitanju

Najava američkoga predsjednika Trumpa da će priznati Jeruzalem kao glavni grad Izraela

Položaj migranata u Libiji

Rok

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Rok

Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Rok

Uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje

  Srijeda, 13. prosinca 2017.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Zajednička rasprava - Priprema za sastanak Europskog vijeća

Priprema za sastanak Europskog vijeća 14. i 15. prosinca 2017.

Rok

Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

Dodjela Nagrade Saharov12:00 - 12:30

Dodjela Nagrade Saharov

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Rok

Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

Rok

Uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje

Rok

Nacrt preporuke nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza

Rok

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Rok

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Rok

Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Rok

Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Rasprave15:00 - 23:00

Proširenje i jačanje schengenskog prostora: Bugarska, Rumunjska i Hrvatska

Provedba socijalnog stupa

Program do 2030. i izvješće Eurostata na temu „Praćenje napretka u ostvarenju ciljeva održivoga razvoja u EU-u”

Mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu s vlastitim operativnim kapacitetima

Zabrana nacističkih i fašističkih simbola i slogana u cijelome EU-u

Pravo Europskog parlamenta na istragu

O-000089/2017

Vijeće AFCO

O-000090/2017

KomisijaAFCO

Rok

Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Četvrtak, 14. prosinca 2017.

Rasprave08:30 - 11:50

Rok

Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016.

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Rok

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Primjena Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, kojom se utvrđuje postupak obavještenja za programe izdavanja odobrenja i zahtjeve povezane s uslugama, i o izmjeni Direktive 2006/123/EZ i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Rok

Stanje u Afganistanu

Rok

Položaj naroda Rohingya

Rok

Provedba Direktive o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Rok

Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2016.

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Rok

Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Posljednje ažuriranje: 5. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti