Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 11 december 2017 - Torsdagen den 14 december 2017224k

  Måndagen den 11 december 2017

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Tidsfrist

Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Tidsfrist

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Tidsfrist

Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 12 december 2017

Debatt09:00 - 11:50

Undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Tidsfrist

Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Tidsfrist

Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Tidsfrist

EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Tidsfrist

Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Begäran om fastställelse av Eleonora Forenzas immunitet och privilegier

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Begäran om upphävande av Ingeborg Gräßles immunitet

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Förlängning av mandattiden för gemensamma resolutionsnämndens ordförande

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Tidsfrist

En digital handelsstrategi

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Debatt15:00 - 24:00

Tidsfrist

Situationen i Afghanistan

Tidsfrist

Situationen för rohingyafolket

Kärnteknikavtalet med Iran

USA:s president Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Situationen för migranter i Libyen

Tidsfrist

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tidsfrist

Hongkong 20 år efter överlämnandet

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Tidsfrist

Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett

  Onsdagen den 13 december 2017

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:50

Gemensam debatt - Förberedelse av Europeiska rådets möte

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017

Tidsfrist

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

Utdelning av Sacharovpriset12:00 - 12:30

Utdelning av Sacharovpriset

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Tidsfrist

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

Tidsfrist

Användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett

Tidsfrist

Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt

Tidsfrist

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Tidsfrist

Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Tidsfrist

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Tidsfrist

Hongkong 20 år efter överlämnandet

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Debatt15:00 - 23:00

Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och Kroatien

Genomförandet av den sociala pelaren

Agenda 2030 och Eurostats rapport om övervakning av hur målen för hållbar utveckling i EU har uppfyllts

Europeiska unionens civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet

Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU

Europaparlamentets undersökningsrätt

O-000089/2017

RådetAFCO

O-000090/2017

KommissionenAFCO

Tidsfrist

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Torsdagen den 14 december 2017

Debatt08:30 - 11:50

Tidsfrist

Arbetet i utskottet för framställningar 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Tidsfrist

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Tidsfrist

Situationen i Afghanistan

Tidsfrist

Situationen för rohingyafolket

Tidsfrist

Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Tidsfrist

Arbetet i utskottet för framställningar 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Tidsfrist

En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Senaste uppdatering: 5 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy