Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Четвъртък, 8 февруари 2018 г.248k

  Понеделник, 5 февруари 2018 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора

Срок

Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III)

Срок

Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Срок

Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Срок

Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 6 февруари 2018 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето на Европа

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа

A8-0011/2018

JURIEvelyn Regner

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия

A8-0004/2018

 ***

ITREAngelo Ciocca

Срок

Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите, отговорности на комисията, брой на членовете и мандат

Срок

Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Срок

Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Срок

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Срок

Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени

O-000003/2018

КомисияFEMM

Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани

Положението в Зимбабве

Срок

Положението във Венесуела

Срок

Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток

  Сряда, 7 февруари 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Състав на Европейския парламент

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Срок

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Обръщение на представител на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), Нобелова награда за мир за 2017 г.12:00

(Обръщение на представител на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), Нобелова награда за мир за 2017 г.)

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент (Ришард Чарнецки)

Срок

Състав на Европейския парламент

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Срок

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

A8-0017/2018

 *

LIBEIgnazio Corrao

Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в държавите - членки на ЕС

Срок

Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави

Срок

Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени

Разисквания15:00 - 23:00

Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-икономически неравенства

Реформа на избирателното право на Европейския съюз

O-000099/2017

СъветAFCO

Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на съдебната система в Румъния

Срок

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Свиващото се пространство за гражданското общество

Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС

O-000102/2017

Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност PPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, ALDE

O-000101/2017

КомисияPPE, S&D, GUE/NGL, ECR, Verts/ALE, ALDE

  Четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Разпоредби за лятното часово време

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Срок

Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите

Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Срок

Гаранционен фонд за външни дейности

A8-0132/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Срок

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

A8-0135/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Срок

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Срок

Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент

Срок

Положението във Венесуела

Срок

Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток

Срок

Разпоредби за лятното часово време

Разисквания15:00 - 16:00

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 28 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност