Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 5. februar 2018 - Torsdag den 8. februar 2018224k

  Mandag den 5. februar 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker

Frist

Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Afgørelse truffet om fair beskatningspakke II og III

Frist

Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

Hurtigere innovation inden for ren energi

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Frist

Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 6. februar 2018

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 11:50

Drøftelse med Kroatiens premierminister, Andrej Plenković, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet

A8-0011/2018

JURIEvelyn Regner

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Brasilien

A8-0004/2018

 ***

ITREAngelo Ciocca

Frist

Nedsættelse af et særligt udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pestidicer, dets beføjelser, medlemstal og funktionsperiode

Frist

Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Frist

Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2016

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Frist

Hurtigere innovation inden for ren energi

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Forhandling15:00 - 23:00

Frist

Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse

O-000003/2018

Kommissionen FEMM

Afgørelse truffet om EU's udvidelsesstrategi - Vestbalkan

Situationen i Zimbabwe

Frist

Situationen i Venezuela

Frist

Situationen for UNRWA

  Onsdag den 7. februar 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Europa-Parlamentets sammensætning

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Frist

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Tale ved en repræsentant for Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Kernevåben (ICAN), Nobels Fredspris 201712:00

(Tale ved en repræsentant for Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Kernevåben (ICAN), Nobels Fredspris 2017)

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Afskedigelse af en næstformand i Europa-Parlamentet (Ryszard Czarnecki)

Frist

Europa-Parlamentets sammensætning

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Frist

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

A8-0017/2018

 *

LIBEIgnazio Corrao

Beskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne

Frist

Tilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande

Frist

Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse

Forhandling15:00 - 23:00

Konsekvenserne af stigende socioøkonomisk ulighed for europæiske borgere

Reform af valgloven i Den Europæiske Union

O-000099/2017

RådetAFCO

Trusler mod retsstaten gennem reformen af det rumænske retssystem

Frist

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Indskrænkning af civilsamfundets spillerum

Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem

O-000102/2017

Næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikPPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, ALDE

O-000101/2017

Kommissionen PPE, S&D, GUE/NGL, ECR, Verts/ALE, ALDE

  Torsdag den 8. februar 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Sommertidsordninger

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Frist

Sammensætningen af det særlige udvalg om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider

Overvågning og rapportering af nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Frist

Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

A8-0132/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

A8-0135/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

Den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet

Frist

Situationen i Venezuela

Frist

Situationen for UNRWA

Frist

Sommertidsordninger

Forhandling15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 28. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik