Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 - Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018263k

  Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Συζητήσεις17:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προθεσμία

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τα κράτη μέλη της ΕΕ

Προθεσμία

Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Προθεσμία

Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 12:20

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Προθεσμία

Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Προθεσμία

Aρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Προθεσμία

Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Προθεσμία

Υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Προθεσμία

Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Κοινή συζήτηση - ΠΔΠ και ίδιοι πόροι μετά το 2020

Προθεσμία

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Προθεσμία

Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Προθεσμία

Κατάσταση στη Συρία

Προοπτικές της ΕΕ για την πρώτη κοινή σύνοδο του Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας

Νέο θεματολόγιο για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο της 13ης ετήσιας συνόδου υπουργικού επιπέδου

  Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Συζητήσεις08:30 - 10:00

Η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο

Συζητήσεις10:00 - 11:50

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας António Costa σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ

Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Μέτρα για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Προθεσμία

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Προθεσμία

Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος

Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Ονομαστική σύνθεση της ειδικής επιτροπής για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή

Προθεσμία

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Προθεσμία

Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Διεθνής συνεργασία για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκήματος - η απειλή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Προθεσμία

Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η περίπτωση των σλοβάκων δημοσιογράφων Ján Kuciak και Martina Kušnírová

Προθεσμία

Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

O-000006/2018

ΕπιτροπήAGRI, INTA

Προθεσμία

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Προθεσμία

Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Κοινή συζήτηση - Ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων

Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων

O-000017/2018

ΕπιτροπήINTA

Συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων

O-000016/2018

ΕπιτροπήDEVE

Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Προθεσμία

Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Προθεσμία

Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Προθεσμία

Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Προθεσμία

Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Προθεσμία

Κατάσταση στη Συρία

Προθεσμία

Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

Προθεσμία

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ

O-000005/2018

ΕπιτροπήREGI

Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου