Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 12 mars 2018 - Torsdagen den 15 mars 2018229k

  Måndagen den 12 mars 2018

Debatt17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare

Tidsfrist

Jämställdhet i EU:s handelsavtal

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Bekämpning av våld mot kvinnor och flickor samt EU:s medlemsstaters ratificering av Istanbulkonventionen

Tidsfrist

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Tidsfrist

Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 13 mars 2018

PRIORITERADE DEBATTER09:00 - 12:20

Tidsfrist

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Genomförandet av protokollet om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Tidsfrist

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Tidsfrist

Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Tidsfrist

Jämställdhet i EU:s handelsavtal

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Tidsfrist

Regioner som släpar efter i EU

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Tidsfrist

Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Debatt15:00 - 23:00

Gemensam debatt - Den fleråriga budgetramen och egna medel efter 2020

Tidsfrist

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tidsfrist

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Tidsfrist

Situationen i Syrien

EU:s perspektiv för det första gemensamma rådsmötet EU–Kuba

Ny agenda för förbindelserna mellan EU och Centralasien inom ramen för det 13:e årliga ministermötet

  Onsdagen den 14 mars 2018

Debatt08:30 - 10:00

Det amerikanska beslutet att införa tullar på stål och aluminium

Debatt10:00 - 11:50

Debatt med Portugals premiärminister, António Costa, om Europas framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Tidsfrist

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket

Järnvägstransportstatistik

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Utnämning av Europeiska centralbankens vice ordförande

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Åtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Tidsfrist

Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Tidsfrist

Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Tysklands ansökan – EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Tidsfrist

Sammansättning av det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteflykt och skatteundandragande

Tidsfrist

Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Tidsfrist

Reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Debatt15:00 - 23:00

Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster

Tidsfrist

Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová

Tidsfrist

USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

O-000006/2018

KommissionenAGRI, INTA

Tidsfrist

Företagens sociala ansvar

Tidsfrist

Europass: ram för kompetens och kvalifikationer

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Tidsfrist

Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Torsdagen den 15 mars 2018

Debatt09:00 - 11:50

Gemensam debatt - Konfliktmineraler

Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler

O-000017/2018

KommissionenINTA

Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder

O-000016/2018

KommissionenDEVE

Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Tidsfrist

Europass: ram för kompetens och kvalifikationer

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Tidsfrist

Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Tidsfrist

Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Tidsfrist

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Tidsfrist

Gemensam bolagsskattebas

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Tidsfrist

Situationen i Syrien

Tidsfrist

USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

Tidsfrist

Företagens sociala ansvar

Debatt15:00 - 16:00

ESI-fondernas resultatreserv

O-000005/2018

KommissionenREGI

Senaste uppdatering: 26 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy