Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018246k

  Måndagen den 10 december 2018

Debatt17:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tidsfrist

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Tidsfrist

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Tidsfrist

Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 11 december 2018

Debatt09:00 - 11:50

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december

Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik

A8-0400/2018

CULTYana Toom

Samordning av de sociala trygghetssystemen

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Tidsfrist

Asyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp

A8-0370/2018

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Tidsfrist

Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Tidsfrist

Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet

A8-0142/2018

 ***I

EMPLClaude Rolin

Tidsfrist

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

A8-0417/2018

 ***I

ENVIRenate Sommer

Tidsfrist

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

A8-0273/2017

 ***I

EMPLAnne Sander

Tidsfrist

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

A8-0274/2017

 ***I

EMPLCzesław Hoc

Tidsfrist

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)

A8-0275/2017

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Tidsfrist

Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

A8-0359/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter

Tidsfrist

Humanitära visum

A8-0423/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Viseringskodex

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde

A8-0418/2018

 *

ECONGabriel Mato

Tidsfrist

Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien

A8-0365/2018

LIBESergei Stanishev

Tidsfrist

Militär rörlighet

A8-0372/2018

AFETTunne Kelam

Tidsfrist

Ny europeisk kulturagenda

A8-0388/2018

CULTGiorgos Grammatikakis

Debatt15:00 - 24:00

Tidsfrist

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas

Tidsfrist

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Tidsfrist

Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Tidsfrist

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Tidsfrist

Inrättande av Europeiska försvarsfonden

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

  Onsdagen den 12 december 2018

PRIORITERAD DEBATT10:00 - 12:00

Debatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid

Utdelning av Sacharovpriset12:00 - 12:30

Utdelning av Sacharovpriset

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel)

A8-0399/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

A8-0455/2018

BUDGDaniele Viotti

Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019

A8-0453/2018

BUDGLefteris Christoforou

Tidsfrist

Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2019 – alla avsnitt

Tidsfrist

Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019

A8-0454/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan

A8-0366/2018

 ***

INTAPedro Silva Pereira

Tidsfrist

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution)

A8-0367/2018

INTAPedro Silva Pereira

Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan

A8-0383/2018

 ***

AFETAlojz Peterle

Tidsfrist

Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)

A8-0385/2018

AFETAlojz Peterle

Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning)

A8-0371/2018

 ***

TRANKeith Taylor

Tidsfrist

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Tidsfrist

Programmet för genomförande av Horisont Europa

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Tidsfrist

Inremarknadspaketet

Tidsfrist

Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor

A8-0374/2018

TERRMonika Hohlmeier, Helga Stevens

Tidsfrist

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

A8-0392/2018

AFETDavid McAllister

Tidsfrist

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

A8-0375/2018

AFETIoan Mircea Paşcu

Tidsfrist

Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området

A8-0373/2018

AFETPetras Auštrevičius

Debatt15:00 - 17:00

Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)17:00 - 18:00

Tidsfrist

Inrättande av Europeiska försvarsfonden

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Tidsfrist

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

A8-0369/2018

AFETMichael Gahler

Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)18:00 - 24:00

Tidsfrist

Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien

Snabb lösning av handelstvister

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Tidsfrist

Ombudsmannens verksamhet under 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Tidsfrist

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Tidsfrist

Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Tidsfrist

Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

  Torsdagen den 13 december 2018

Debatt09:00 - 11:50

Situationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Snabb lösning av handelstvister

A8-0396/2018

JURITadeusz Zwiefka

Tidsfrist

Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Tidsfrist

Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Avtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

A8-0432/2018

 ***

TRANTheresa Griffin

Tidsfrist

Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

A8-0428/2018

 *

ECONPaul Tang

Tidsfrist

Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

A8-0426/2018

 *

ECONDariusz Rosati

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik

A8-0407/2018

INTAEmma McClarkin

Tidsfrist

Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan

Tidsfrist

Intressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien

Tidsfrist

Ombudsmannens verksamhet under 2017

A8-0411/2018

PETIEleonora Evi

Tidsfrist

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017

A8-0404/2018

PETICecilia Wikström

Debatt15:00 - 16:30

Sällsynta sjukdomar

O-000118/2018

KommissionenENVI

Spridningen av afrikansk svinpest

O-000124/2018

KommissionenAGRI

Senaste uppdatering: 13 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy