Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 11. marts 2019 - Torsdag den 14. marts 2019272k

  Mandag den 11. marts 2019

Forhandling17:00 - 24:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Frist

Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Frist

Det europæiske borgerinitiativ

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Frist

Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 12. marts 2019

Forhandling09:00 - 10:00

Afstemning om anmodning om uopsættelig behandling (forretningsordenens artikel 154)

Frist

Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

 ***I

Frist

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande

 ***I

Frist

Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

 ***I

TRANIsmail Ertug

Frist

Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

Forhandling10:00 - 12:20

Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode

Elektronisk godstransportinformation

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Frist

Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Frist

Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Frist

Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Frist

EU's forordning om cybersikkerhed

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Frist

Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Frist

Det europæiske borgerinitiativ

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Frist

Import af kulturgenstande

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Frist

Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Frist

Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem

Frist

Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Frist

Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Forhandling15:00 - 24:00

Frist

En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Frist

Nødsituation i Venezuela

Frist

Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Frist

Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Frist

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Frist

EU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge

Frist

Visuminformationssystemet

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Frist

Asyl- og Migrationsfond

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Frist

Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Frist

Fond for Intern Sikkerhed

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Onsdag den 13. marts 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Klimaændringer

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Videreførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Videreførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Frist

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Deltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Frist

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Frist

Visuminformationssystemet

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Frist

Asyl- og Migrationsfond

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Frist

Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Frist

Fond for Intern Sikkerhed

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Frist

Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Frist

Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Frist

Indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Frist

Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Frist

Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Frist

Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

 ***I

Frist

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande

 ***I

Frist

Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

 ***I

TRANIsmail Ertug

Frist

Et Europa der beskytter: Ren luft til alle

Frist

Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Frist

Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Forhandling15:00 - 17:00

Frist

Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA

AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)17:00 - 18:00

Frist

Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Frist

Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Frist

Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Frist

Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Frist

Forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Frist

Bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3)

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9)

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Frist

Indsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid

Frist

Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Frist

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Frist

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)18:00 - 24:00

Frist

Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Frist

Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Frist

Sikring af konkurrencen inden for lufttransport

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Frist

Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Frist

Situationen i Nicaragua

Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Torsdag den 14. marts 2019

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Gennemførelse af GSP-forordningen

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Gennemførelse af GSP-forordningen

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Frist

Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Frist

Sikring af konkurrencen inden for lufttransport

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Frist

Retningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Frist

Kønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender

Udnævnelse af Sebastiano Laviola som nyt medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Udpegelse af formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Frist

En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne

Frist

EU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge

Frist

Klimaændringer

Frist

Anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA

Frist

Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Frist

Situationen i Nicaragua

Frist

Årlig strategisk rapport om gennemførelsen og opfyldelsen af de bæredygtige udviklingsmål

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Forhandling15:00 - 16:00

Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur

O-000001/2019

Kommissionen

Frist

Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning i Europa

O-000022/2019

Kommissionen LIBE

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik