Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 11. märts 2019 - Neljapäev, 14. märts 2019268k

  Esmaspäev, 11. märts 2019

Arutelud17:00 - 24:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Euroopa solidaarsuskorpuse programm

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Tähtaeg

Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Tähtaeg

Euroopa kodanikualgatus

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Tähtaeg

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)

  Teisipäev, 12. märts 2019

Arutelud09:00 - 10:00

Hääletus kiireloomulise arutelu korraldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 154)

Tähtaeg

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

 ***I

Tähtaeg

Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes

 ***I

Tähtaeg

Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tähtaeg

Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis

Arutelud10:00 - 12:20

Arutelu Slovaki Vabariigi peaministri Peter Pellegriniga Euroopa tuleviku teemal

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:30 - 14:30

Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotlus

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 159 kohaldamise pikendamine parlamendi üheksanda koosseisu ametiaja lõpuni

Elektrooniline kaubaveoteave

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

ELi ja Vietnami vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (resolutsioon)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokoll, millega muudetakse konventsiooni isikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Liikmesriikidele loa andmine saada osaliseks Euroopa Nõukogu konventsioonis, mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

ELi ja Hiina mereveolepingu muutmise protokoll (Horvaatia ühinemine)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Euroopa – Vahemere piirkonna leping ELi ja Egiptuse assotsiatsiooni loomiseks (Horvaatia ühinemine)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

ELi–Türkmenistani partnerlus- ja koostööleping

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Tähtaeg

Kolmandate riikide kodanikke puudutav teabevahetus ja Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Tähtaeg

Kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN-süsteem)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Tähtaeg

Euroopa solidaarsuskorpuse programm

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Tähtaeg

ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Tähtaeg

Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Tähtaeg

Euroopa kodanikualgatus

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Tähtaeg

Kultuuriväärtuste import

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Tähtaeg

Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendi valimiste raames

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Tähtaeg

Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks

Tähtaeg

ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Tähtaeg

ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Arutelud15:00 - 24:00

Tähtaeg

Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim

Tähtaeg

2018. aasta Türgi aruanne

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Tähtaeg

Hädaolukord Venezuelas

Tähtaeg

Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Tähtaeg

ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Tähtaeg

Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri

Tähtaeg

Viisainfosüsteem

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Tähtaeg

Varjupaiga- ja Rändefond

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Tähtaeg

Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Tähtaeg

Sisejulgeolekufond

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Kolmapäev, 13. märts 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Kliimamuutused

Euroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi EList lahkumise ettevalmistamine

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Territoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi EList väljaastumise kontekstis

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Lennundusohutus seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Tähtaeg

ELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

ELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Tähtaeg

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Tähtaeg

Viisainfosüsteem

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Tähtaeg

Varjupaiga- ja Rändefond

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Tähtaeg

Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Tähtaeg

Sisejulgeolekufond

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Piiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Tähtaeg

Protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Tähtaeg

Erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Tähtaeg

Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Tähtaeg

Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist EList

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Tähtaeg

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

 ***I

Tähtaeg

Ühendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes

 ***I

Tähtaeg

Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tähtaeg

Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile

Tähtaeg

Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Tähtaeg

ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Arutelud15:00 - 17:00

Tähtaeg

Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks

HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)17:00 - 18:00

Tähtaeg

Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Tähtaeg

Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Tähtaeg

Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Tähtaeg

Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Tähtaeg

Muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Tähtaeg

Võitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9)

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid

Tähtaeg

2018. aasta Türgi aruanne

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Tähtaeg

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Tähtaeg

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Arutelud (või hääletuse lõpus)18:00 - 24:00

Tähtaeg

Viivisnõuete kahju miinimumkate

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Tähtaeg

Euroopa Valuutafondi loomine

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Tähtaeg

Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Tähtaeg

2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Olukord Nicaraguas

Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Neljapäev, 14. märts 2019

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused12:00 - 14:00

Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)

Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Tähtaeg

Viivisnõuete kahju miinimumkate

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Tähtaeg

Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Tähtaeg

2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Sooline tasakaal kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele ELis

Sebastiano Laviola nimetamine Ühtse Kriisilahendusnõukogu uueks liikmeks

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja ametisse nimetamine

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tähtaeg

Inimõiguste rikkujate vastane Euroopa sanktsioonirežiim

Tähtaeg

Kiireloomuline vajadus koostada kooskõlas rahapesuvastase direktiiviga kolmandate riikide kohta ELi must nimekiri

Tähtaeg

Kliimamuutused

Tähtaeg

Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks

Tähtaeg

Euroopa Valuutafondi loomine

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Tähtaeg

Olukord Nicaraguas

Tähtaeg

Kestliku arengu eesmärkide elluviimise ja täitmise iga-aastane strateegiline aruanne

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Arutelud15:00 - 16:00

Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses

Tähtaeg

Aafrika päritolu inimeste põhiõigused

O-000022/2019

KomisjonLIBE

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika