Dnevni red
Bruxelles
Srijeda, 9. listopada 2019. - Četvrtak, 10. listopada 2019.191k

  Srijeda, 9. listopada 2019.

Rasprave15:00 - 23:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Pripreme za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2019.

Ekologizacija Europske investicijske banke

Sprečavanje sukoba interesa u EU-u

Carinske pristojbe SAD-a na europsku robu nakon odluke WTO-a o sporu oko Airbusa

Stanje u sjevernoj Siriji

Stanje u Ukrajini

Autorizacija GMO-ova

Rok

Borba protiv raka

Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)

  Četvrtak, 10. listopada 2019.

Rasprave09:00 - 11:20

Rok

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana

Rok

Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja11:30 - 13:30

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2019/501 i Uredbe (EU) 2019/502 u pogledu njihovih razdoblja primjene

 ***I

TRANKarima Delli

Sporazum o suradnji između Eurojusta i Srbije

A9-0009/2019

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2019: smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim potrebama za rashodima i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva)

A9-0012/2019

BUDGJohn Howarth

Prilagodbe iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje

A9-0013/2019

BUDGJohn Howarth

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka važenja odobrenja aktivnih tvari alfa-cipermetrin, beflubutamid, benalaksil, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksinil, kaptan, ciazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diruon, etefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksil-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus soj 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor i tebukonazol (D061354)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, beta ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil i triflusulfuron i tritosulfuron (D062951)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112.: stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D061869-04)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112.: produljenje odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062417-04)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112.: odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 te genetski modificirani kukuruz u kojemu se kombiniraju dvije, tri ili četiri od jedne promjene MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D062827-03)

Rok

Strano uplitanje u izbore i dezinformacije u nacionalnim i europskim demokratskim procesima

Rok

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastita sredstva: vrijeme je da se odgovori na očekivanja građana

Rok

Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja

A9-0016/2019

EMPLYana Toom

Posljednje ažuriranje: 9. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti