Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 21 октомври 2019 г. - Четвъртък, 24 октомври 2019 г.230k

  Понеделник, 21 октомври 2019 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“

Опасността от насилнически екстремизъм на крайната десница (в контекста на последните събития в Хале, Германия)

Срок

Криминализиране на сексуалното образование в Полша

Бурите в Европа – по-специално проливните дъждове в Испания и ураганът на Азорските острови (Португалия)

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 22 октомври 2019 г.

Разисквания09:00 - 12:20

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври

Оценка на Комисията „Юнкер“

ГЛАСУВАНЕ12:30 - 14:30

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)

A9-0015/2019

 ***I

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

A9-0014/2019

 ***I

PECHChris Davies

Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

A9-0018/2019

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Срок

Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502

 ***I

TRANKarima Delli

Разисквания15:00 - 21:00

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Напредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията

Срок

Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави

  Сряда, 23 октомври 2019 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 г. - всички раздели

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

A9-0011/2019

CONTPetri Sarvamaa

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет

A9-0010/2019

CONTIsabel García Muñoz

Срок

Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели

Разисквания15:00 - 23:00

Извънредно положение във връзка с климата и околната среда

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2018 г.

Срок

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

O-000024/2019

СъветLIBE

O-000025/2019

КомисияLIBE

Срок

Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания

Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на младите хора и студентите

Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване

  Четвъртък, 24 октомври 2019 г.

Разисквания10:00 - 11:50

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Срок

Положението на ЛГБТИ лица в Уганда

Срок

Египет

Срок

Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Текстът още не е приет, възможен срок

Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

A9-0020/2019

 ***I

REGIYounous Omarjee

Срок

Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид (Cromomed S.A. и други)

Срок

Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“

Срок

Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави

Срок

Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

Срок

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Срок

Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания

Разисквания15:00 - 16:00

Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)

O-000031/2019

КомисияS&D

Последно осъвременяване: 24 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност