Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 17. juuni 2020 - Reede, 19. juuni 2020234k

  Kolmapäev, 17. juuni 2020

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine15:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Arutelud15:15 - 18:00

Tähtaeg

George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused

Esimene hääletusvoor16:30 - 17:45

Puutumatust käsitlevad raportid

Gunnar Becki puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0036/2020

JURIAndrzej Halicki

Guy Verhofstadti puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0037/2020

JURIMarie Toussaint

Menetlusega seotud ettepanek – kodukorra artikli 200 lõige 4

DELI (TRAN A9-0085/2020) – ELi ja Iisraeli vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu sõlmimine

Hääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)

Tähtaeg

Maksustamisalane halduskoostöö: teatavate tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

Tähtaeg

EAFRD raames erakorralise ajutise toetuse andmine COVID-19 puhangule reageerimiseks (määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine)

Tähtaeg

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seotud ajutised meetmed kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegade kohta

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/2020) – Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

Tähtaeg

ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat

Arutelud19:00 - 21:00

Tähtaeg

Euroopa tulevikku käsitlev konverents

ELi strateegiliste sektorite kaitsmine välismaiste ülevõtmiste eest COVID-19 kriisi järgses maailmas

Tähtaeg

Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda

Tulemuste teatavaks tegemine20:15

Teine hääletusvoor20:30 - 21:45

Tervikhääletus

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine

A9-0024/2020

 ***

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimine (resolutsioon)

A9-0023/2020

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (2019–2024)

A9-0012/2020

 ***

PECHJoão Ferreira

Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll (2019–2024) (resolutsioon)

A9-0013/2020

PECHJoão Ferreira

ELi ning São Tomé ja Príncipe vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll

A9-0001/2020

 ***

PECHNuno Melo

ELi ja Šveitsi Konföderatsiooni leping muuta Šveitsi puhul maitsestatud liha suhtes kohaldatavaid WTO tariifseid soodustusi (GATT 1994 artikkel XXVIII)

A9-0092/2020

 ***

INTAJörgen Warborn

Müalgilise entsefalomüeliidi biomeditsiiniliste uuringute rahastamise taotlus

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (EGF/2020/000 TA 2020 – Tehniline abi komisjoni algatusel)

A9-0109/2020

BUDGVictor Negrescu

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale

A9-0105/2020

BUDGJosé Manuel Fernandes

2020. aasta üleelarve paranduseelarve projekt nr 3: 2019. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse

A9-0104/2020

BUDGMonika Hohlmeier

2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4: ettepanek võtta kasutusele Euroopa Liidu Solidaarsusfond abi andmiseks Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale ja Austriale

A9-0106/2020

BUDGMonika Hohlmeier

ELi ja Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimine

A9-0084/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

ELi ning Moldova vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu muutmise protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga

A9-0083/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

ELi ja Maroko vahelise Euroopa–Vahemere lennunduslepingu muutmine (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine)

A9-0005/2020

 ***

TRANSven Schulze

ELi ning Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping

A9-0086/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

ELi ja Hiina vahelise tsiviillennundusohutuse lepingu sõlmimine

A9-0087/2020

 ***

TRANTomasz Piotr Poręba

ELi ja Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu sõlmimine

A9-0082/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

ELi ning Iisraeli vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping

A9-0085/2020

 ***

TRANAndor Deli

Muudatusettepanekute hääletamine

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Euroopa tuleviku teemaline konverents

Tähtaeg

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

Tähtaeg

Tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

Tähtaeg

Määruste (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 muutmine seoses kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

  Neljapäev, 18. juuni 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud09:15 - 11:30

Ühisarutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused

COVID-19 kriisi välispoliitilised tagajärjed

Tähtaeg

Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

ELi reaktsioon Jordani Läänekalda alade võimalikule annekteerimisele Iisraeli poolt

Võitlus desinformatsioonikampaaniate vastu koroonaviiruse kriisi ajal ja mõju väljendusvabadusele

Esimene hääletusvoor10:30 - 11:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

A9-0117/2020

AFET, INTAKati Piri, Christophe Hansen

Tähtaeg

Euroopa tulevikku käsitlev konverents

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Tulemuste teatavaks tegemine14:15

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Pangandusliit – 2019. aasta aruanne

2021. aasta eelarve koostamise üldsuunised – III jagu

Arutelud14:30 - 16:30

Tähtaeg

COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal

O-000037/2020

NõukoguLIBE

O-000038/2020

KomisjonLIBE

Tähtaeg

Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

Kolmas hääletusvoor18:30 - 19:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

ELi puuetega inimeste strateegia pärast 2020. aastat

Tähtaeg

Määruste (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2019/876 muutmine seoses kohandustega COVID-19 pandeemiale reageerimiseks

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

Tähtaeg

Konkurentsipoliitika – 2019. aasta aruanne

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Tähtaeg

Maksuküsimuste allkomisjoni moodustamine

Tähtaeg

Vähktõvevastase võitluse erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

Tähtaeg

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

Tähtaeg

Tehisintellekti digiajastul käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

Muudatusettepanekute hääletamine

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Muudetusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda

Tulemuste teatavaks tegemine22:15

  Reede, 19. juuni 2020

Esimene hääletusvoor09:00 - 10:15

Lõpphääletus

Tähtaeg

Loomade kaitset liidus ja väljaspool toimuvate vedude ajal käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle vastutusalad, liikmete arv ja ametiaeg

Muudatusettepanekute hääletamine

Tähtaeg

Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

 *

Tähtaeg

Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks

 ***I

AGRINorbert Lins

Tähtaeg

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Muudatusettepanekute esimene osa resolutsiooni ettepanekutele – George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused

Arutelu09:15 - 11:00

Maa hõivamine ja raadamine Amazonase piirkonnas

Tulemuste teatavaks tegemine13:30

Teine hääletusvoor13:45 - 15:00

Muudatusettepanekute hääletamine

Muudatusettepanekute teine osa resolutsiooni ettepanekutele – George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kohta kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Olukord Schengeni alal pärast COVID-19 puhangut

Muudetusettepanekud resolutsiooni ettepanekutele – Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga

Tulemuste teatavaks tegemine17:30

Kolmas hääletusvoor17:45 - 19:00

Lõpphääletused

Tähtaeg

Uurimismenetluse uuesti alustamine Tšehhi Vabariigi peaministri suhtes seoses ELi rahaliste vahendite väärkasutamise ja võimaliku huvide konfliktiga

Tähtaeg

Pangandusliit – 2019. aasta aruanne

A9-0026/2020

ECONPedro Marques

Tähtaeg

2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

A9-0110/2020

BUDGPierre Larrouturou

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel

A9-0112/2020

AFETPetras Auštrevičius

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Lääne-Balkani riike 2020. aasta tippkohtumise eel

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Tähtaeg

Turism ja transport 2020. aastal ja pärast seda

Tähtaeg

Maksustamisalane halduskoostöö ning teatavate maksustamisalase teabe esitamise ja vahetamise tähtaegade edasilükkamine COVID-19 pandeemia tõttu

 *

Tähtaeg

Määruse (EL) nr 1305/2013 muutmine seoses erimeetmetega erakorralise ajutise toetuse andmiseks EAFRD raames COVID-19 puhangule reageerimiseks

 ***I

AGRINorbert Lins

Tähtaeg

Euroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Tähtaeg

George Floydi surmale järgnenud rassismivastased meeleavaldused

Tähtaeg

Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seadus ja ELi vajadus kaitsta Hongkongi laialdast autonoomiat

Tähtaeg

COVID-19 puhangu järgne olukord Schengeni alal

Tähtaeg

Piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse Euroopas seoses COVID-19 kriisiga

Tulemuste teatavaks tegemine21:30

Viimane päevakajastamine: 23. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika