Program
Brusel
Streda, 17. júna 2020 - Piatok, 19. júna 2020245k

  Streda, 17. júna 2020

Pokračovanie schôdze a program práce15:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Rozpravy15:15 - 18:00

Termín

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda

Prvé hlasovanie16:30 - 17:45

Správy týkajúce sa imunity

Žiadosť o zbavenie Gunnara Becka imunity

A9-0036/2020

JURIAndrzej Halicki

Žiadosť o zbavenie Guya Verhofstadta imunity

A9-0037/2020

JURIMarie Toussaint

Procedurálny návrh - článok 200 ods. 4

*** DELI (TRAN A9-0085/2020) – Uzavretie euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Termín

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19

Termín

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)

Termín

Európska iniciatíva občanov: dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Termín

PIRI, HANSEN (AFET/INTA – A9-0117/2020) – Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Termín

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

Rozpravy19:00 - 21:00

Termín

Konferencia o budúcnosti Európy

Ochrana európskych strategických odvetví pred zahraničnými akvizíciami vo svete poznačenom dôsledkami pandémie COVID-19

Termín

Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období

Oznámenie výsledkov20:15

Druhé hlasovanie20:30 - 21:45

Jediné hlasovania

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024)

A9-0024/2020

 ***

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (Uznesenie)

A9-0023/2020

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024)

A9-0012/2020

 ***

PECHJoão Ferreira

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guineou-Bissau (2019 – 2024) (Uznesenie)

A9-0013/2020

PECHJoão Ferreira

Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Svätým Tomášom a Princovým ostrovom a Európskym spoločenstvom

A9-0001/2020

 ***

PECHNuno Melo

Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zmene švajčiarskych koncesií WTO (článok XXVIII dohody GATT 1994) pre ochutené mäso

A9-0092/2020

 ***

INTAJörgen Warborn

Žiadosť o financovanie biomedicínskeho výskumu myalgickej encefalomyelitídy

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Technická pomoc na podnet Komisie

A9-0109/2020

BUDGVictor Negrescu

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku

A9-0105/2020

BUDGJosé Manuel Fernandes

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2020: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2019

A9-0104/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2020: návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Portugalsku, Španielsku, Taliansku a Rakúsku

A9-0106/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Uzavretie dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom

A9-0084/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

Zmena dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom (pristúpenie Chorvátska)

A9-0083/2020

 ***

TRANRoberts Zīle

Zmena Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi EÚ a Marokom (pristúpenie Bulharska a Rumunska)

A9-0005/2020

 ***

TRANSven Schulze

Uzavretie euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom

A9-0086/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

Uzavretie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Čínou

A9-0087/2020

 ***

TRANTomasz Piotr Poręba

Uzavretie dohody o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom

A9-0082/2020

 ***

TRANAndris Ameriks

Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Izraelom

A9-0085/2020

 ***

TRANAndor Deli

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení - Konferencia o budúcnosti Európy

Termín

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Termín

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Termín

Zmena nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nariadenia (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na na pandémiu ochorenia COVID-19

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

  Štvrtok, 18. júna 2020

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy09:15 - 11:30

Spoločné vyhlásenie – Vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 v oblasti zahraničnej politiky

Termín

Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

Reakcia EÚ na možnú izraelskú anexiu v Predjordánsku

Boj proti dezinformáciám o ochorení COVID-19 a vplyv na slobodu prejavu

Prvé hlasovanie10:30 - 11:45

Záverečné hlasovanie

Termín

Odporúčania na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

A9-0117/2020

AFET, INTAKati Piri, Christophe Hansen

Termín

Konferencia o budúcnosti Európy

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Termín

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Oznámenie výsledkov14:15

Druhé hlasovanie14:30 - 15:45

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Banková únia – výročná správa za rok 2019

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

Rozpravy14:30 - 16:30

Termín

Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

O-000038/2020

KomisiaLIBE

Termín

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Oznámenie výsledkov18:15

Tretie hlasovanie18:30 - 19:45

Záverečné hlasovanie

Termín

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

Termín

Zmena nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nariadenia (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii na na pandémiu ochorenia COVID-19

A9-0113/2020

 ***I

ECONJonás Fernández

Termín

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019

A9-0022/2020

ECONStéphanie Yon-Courtin

Termín

Zriadenie podvýboru pre daňové otázky

Termín

Zriadenie osobitného výboru pre boj proti rakovine, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie

Termín

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Termín

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a doba trvania osobitného výboru pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky v súvislosti so zneužitím finančných prostriedkov EÚ a možnými konfliktmi záujmov

Termín

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období

Oznámenie výsledkov22:15

  Piatok, 19. júna 2020

Prvé hlasovanie09:00 - 10:15

Záverečné hlasovanie

Termín

Zriadenie vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a vymedzenie jeho povinností, počtu členov a funkčného obdobia

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Termín

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19

 *

Termín

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)

 ***I

AGRINorbert Lins

Termín

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Prvý súbor pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení – Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda

Rozprava09:15 - 11:00

Zaberanie pôdy a odlesňovanie v Amazónii

Oznámenie výsledkov13:30

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Druhý súbor pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení – Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Situácia v schengenskom priestore v dôsledku pandémie COVID-19

Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení – Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Oznámenie výsledkov17:30

Tretie hlasovanie17:45 - 19:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov

Termín

Banková únia – výročná správa za rok 2019

A9-0026/2020

ECONPedro Marques

Termín

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – oddiel III

A9-0110/2020

BUDGPierre Larrouturou

Termín

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k Východnému partnerstvu pred samitom v júni 2020

A9-0112/2020

AFETPetras Auštrevičius

Termín

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k západnému Balkánu po samite v roku 2020

A9-0091/2020

AFETTonino Picula

Termín

Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období

Termín

Administratívna spolupráca v oblasti daní: odklad určitých lehôt v dôsledku pandémie COVID-19

 *

Termín

Výnimočná dočasná podpora v rámci EPFRV v reakcii na pandémiu COVID-19 (zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)

 ***I

AGRINorbert Lins

Termín

Európska iniciatíva občanov: Dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Termín

Protesty proti rasizmu po smrti Georgea Floyda

Termín

Zákon ČĽR o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu

Termín

Situácia v schengenskom priestore v nadväznosti na pandémiu COVID-19

Termín

Európska ochrana cezhraničných a sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19

Oznámenie výsledkov21:30

Posledná úprava: 22. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia