Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020250k

  Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών14:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Συζητήσεις14:15 - 17:45

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της γερμανικής Προεδρίας

Πρώτη ψηφοφορία16:30 - 17:45

Πρώτη ψηφοφορία

Μυστικές ψηφοφορίες

Προτεινόμενος διορισμός της Helga Berger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

A9-0126/2020

CONTMikuláš Peksa

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

A9-0132/2020

ECONIrene Tinagli

Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)

***I (ENVI) Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628)

H διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και η προμήθεια τέτοιων φαρμάκων

Μοναδικές ψηφοφορίες

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους πόρους του ειδικού κονδυλίου για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

A9-0111/2020

 ***I

REGIYounous Omarjee

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 όσον αφορά τις ημερομηνίες εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λογω της νόσου COVID-19

A9-0123/2020

 *

ECONLuděk Niedermayer

Διεθνής και εγχώρια απαγωγή παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία

Τα δικαιώματα των ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους κατά την κρίση COVID-19

Ψηφοφορίες για αιτήματα επί της διαδικασίας (άρθρο 67 παράγραφος 1)

Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων

Προσαρμογή στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018

Συζητήσεις19:00 - 21:00

Προθεσμία

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις

Προθεσμία

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων20:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Δεύτερη ψηφοφορία20:30 - 21:45

Δεύτερη ψηφοφορία

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προθεσμία

Ειδικοί κανόνες για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και απαιτήσεις επιβολής

A9-0114/2020

 ***II

TRANKateřina Konečná

Προθεσμία

Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περίοδοι ανάπαυσης όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων


A9-0115/2020

 ***II

TRANHenna Virkkunen

Προθεσμία

Προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών

A9-0116/2020

 ***II

TRANIsmail Ertug

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018

  Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Πρώτη ψηφοφορία09:15 - 10:30

Πρώτη ψηφοφορία

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις

Συζητήσεις09:15 - 11:30

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας

Η κατάσταση στη Λευκορωσία

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων14:15

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Δεύτερη ψηφοφορία14:30 - 15:45

Δεύτερη ψηφοφορία

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19

 ***I

AFCOLoránt Vincze

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία

Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

Συζητήσεις14:30 - 16:30

Προθεσμία

Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

O-000044/2020

ΕπιτροπήENVI

Ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία

Στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων18:15

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τρίτη ψηφοφορία18:30 - 19:45

Τρίτη ψηφοφορία

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19

A9-0122/2020

 *

ECONOndřej Kovařík

Προθεσμία

Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019

A9-0081/2020

BUDGDavid Cormand

Προθεσμία

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018

A9-0118/2020

CONTBas Eickhout

Προθεσμία

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018

A9-0103/2020

CONTJoachim Kuhs

Προθεσμία

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης

Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

Προθεσμία

Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Τροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

  Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Συζητήσεις09:15 - 11:00

Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα - Συμπλήρωση 25 ετών

Προθεσμία

Πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης

Ο ρόλος της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19

O-000035/2020

ΕπιτροπήREGI

Πρώτη ψηφοφορία09:45 - 11:00

Πρώτη ψηφοφορία

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

A9-0124/2020

 *

EMPLJosé Gusmão

Προθεσμία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία

A9-0127/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Προθεσμία

Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να συνεχιστεί η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

A9-0125/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης

Προθεσμία

Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αποθήκευσης ενέργειας

A9-0130/2020

ITREClaudia Gamon

Προθεσμία

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 )

***I (ENVI) H διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και η προμήθεια τέτοιων φαρμάκων

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:30

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Δεύτερη ψηφοφορία14:15 - 15:30

Δεύτερη ψηφοφορία

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Σύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

A9-0131/2020

LIBEAnnalisa Tardino

Προθεσμία

Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα

Προθεσμία

Μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της νόσου COVID-19 (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628)

 ***I

Προθεσμία

Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και τα οποία προορίζονται για τη θεραπεία ή την πρόληψη της νόσου από κορονοϊό, και προμήθεια τέτοιων φαρμάκων

 ***I

Προθεσμία

Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις

Προθεσμία

Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων18:00

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου