Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - Reede, 23. oktoober 2020239k

  Esmaspäev, 19. oktoober 2020

Arutelud17:00 - 22:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis

O-000052/2020

NõukoguCULT

O-000053/2020

KomisjonCULT

Tähtaeg

Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7

O-000049/2020

KomisjonLIBE

Hääletus19:15 - 20:30

Märkus: hääletused võidakse jagada eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust ning osade kaupa ja eraldi hääletuste taotluste arvust

Tervikhääletus

Määruse (EL) nr 168/2013 muutmine seoses L-kategooria seerialõpu sõidukite suhtes COVID-19 puhangu tõttu võetavate erimeetmetega

A9-0190/2020

 ***I

IMCOMaria Grapini

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors

A9-0192/2020

BUDGValerie Hayer

Eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevad otsused

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)

  Teisipäev, 20. oktoober 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Esimene hääletusvoor09:15 - 10:30

Muudatusettepanekute hääletamine

Radosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

Dragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruande kohta

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)

Tomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(Hääletus: 13.5.2020, arutelu: 14.5.2020)

Arutelud09:15 - 13:00

Ühine arutelu - ÜPP

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Tähtaeg

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

A9-0188/2020

CONTTomáš Zdechovský

Tähtaeg

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A9-0189/2020

CONTTomáš Zdechovský

Muudatusettepanekute hääletamine

Alex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine

Tiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele

Ibán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

Stéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

Arutelud15:00 - 18:00

Komisjoni 2021. aasta tööprogramm

Tähtaeg

Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega

A9-0167/2020

AFETPetras Auštrevičius

Tähtaeg

Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kümnenda tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta

A9-0020/2020

AFETSven Mikser

Politseivägivald ELis

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

Tulemuste teatavaks tegemine

Kolmas hääletusvoor20:00 - 21:15

Muudatusettepanekute hääletamine

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja järelevalve

Lõpphääletused

Tähtaeg

Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine

A9-0181/2020

IMCOAlex Agius Saliba

Tähtaeg

Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele

A9-0177/2020

JURITiemo Wölken

Tähtaeg

Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid

A9-0172/2020

LIBEKris Peeters

Tähtaeg

Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

A9-0186/2020

JURIIbán García Del Blanco

Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord

A9-0178/2020

JURIAxel Voss

Tähtaeg

Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel

A9-0176/2020

JURIStéphane Séjourné

Tähtaeg

Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta

A9-0165/2020

AFETRadosław Sikorski

Tähtaeg

Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta

A9-0166/2020

AFETDragoş Tudorache

Muudatusettepanekute hääletamine

Petras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega

Sven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta

Tulemuste teatavaks tegemine23:00

Tulemuste teatavaks tegemine

  Kolmapäev, 21. oktoober 2020

Esimene hääletusvoor09:15 - 11:00

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanek – Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

Arutelud09:15 - 13:00

Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. oktoobri 2020. aasta kohtumise järeldused, eelkõige läbirääkimised tulevaste suhete üle Ühendkuningriigiga

Tulemuste teatavaks tegemine13:30

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega

A9-0167/2020

AFETPetras Auštrevičius

Tähtaeg

Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kümnenda tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta

A9-0020/2020

AFETSven Mikser

Muudatusettepanekute hääletamine

Joachim Schuster (ECON A9-) – Euroala majanduspoliitika 2020

Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

Arutelud15:00 - 18:00

ELi meetmed COVID-19 põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku mõju leevendamiseks

Tähtaeg

Raadamine

A9-0179/2020

ENVIDelara Burkhardt

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

Tulemuste teatavaks tegemine

Kolmas hääletusvoor20:00 - 21:15

Lõpphääletused

Tähtaeg

Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis

Tähtaeg

Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7

Tähtaeg

Euroala majanduspoliitika 2020

A9-0193/2020

ECONJoachim Schuster

Tähtaeg

Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020

A9-0183/2020

EMPLKlára Dobrev

Muudatusettepanekute hääletamine

Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Raadamine

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

  Neljapäev, 22. oktoober 2020

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Esimene hääletusvoor09:15 - 10:30

Muudatusettepanekute hääletamine

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Arutelud09:15 - 13:00

Tähtaeg

Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

A9-0145/2020

FEMMErnest Urtasun

Tõsised julgeolekuohud, mis tulenevad ELi passide ja viisade müügist kurjategijatele

Energialiidu olukord

Energiaharta lepingu ühtlustamine Euroopa rohelise kokkuleppega

Sahharovi auhinna teatavaks tegemine12:00

Sahharovi auhinna teatavaks tegemine

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Lõpphääletus

Tähtaeg

Raadamine

A9-0179/2020

ENVIDelara Burkhardt

Muudatusettepanekute hääletamine

Ernest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) – Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

Tulemuste teatavaks tegemine

Kolmas hääletusvoor20:00 - 21:15

Muudatusettepanekute hääletamine

Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

  Reede, 23. oktoober 2020

Tulemuste teatavaks tegemine08:45

Tulemuste teatavaks tegemine

Esimene hääletusvoor09:00 - 10:15

Lõpphääletus

Tähtaeg

Sooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas

A9-0145/2020

FEMMErnest Urtasun

Muudatusettepanekute hääletamine

Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

Tulemuste teatavaks tegemine12:45

Tulemuste teatavaks tegemine

Teine hääletusvoor13:15 - 14:30

Lõpphääletused

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Tähtaeg

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Tulemuste teatavaks tegemine17:00

Tulemuste teatavaks tegemine

Viimane päevakajastamine: 5. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika