Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020228k

  Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Συζητήσεις15:00 - 22:30

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων πόρων), μηχανισμός αιρεσιμότητας σχετικά με το κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην εκπαίδευση

Προθεσμία

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Ψηφοφορία17:00 - 18:15

Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών

Μοναδικές και τελικές ψηφοφορίες

Εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρία από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 89034, MIR162 και NK603

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη σόγια SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 και NK603

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σενεγάλης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας: εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σενεγάλης στον τομέα βιώσιμης της αλιείας: εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (Ψήφισμα)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

Συμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

Συμφωνία ΕΕ/Κίνας: συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών (Ψήφισμα)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

Προθεσμία

Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, συλλογή δεδομένων και μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Προθεσμία

Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων21:00

  Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Συζητήσεις08:30 - 13:00

Προθεσμία

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

O-000065/2020

ΕπιτροπήLIBE

Προθεσμία

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Διαφάνεια της αγοράς εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, καθώς και της πρόσβασης σε αυτά

Προθεσμία

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Πρώτη ψηφοφορία09:30 - 10:45

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προθεσμία

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) (Ψήφισμα)

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:00

Ανακοίνωση της εκλογής του πρώτου Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση της κ. Mairead McGuinness)

Δεύτερη ψηφοφορία14:30 - 15:45

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Προθεσμία

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ/Σεϋχελλών στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και εφαρμογή της συμφωνίας. Πρωτόκολλο (2020-2026) (Ψήφισμα)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων18:15

  Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Πρώτη ψηφοφορία09:00 - 10:15

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Προθεσμία

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» – Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Πρόγραμμα InvestEU

Προτάσεις ψηφίσματος - Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων12:45

Δεύτερη ψηφοφορία14:00 - 15:15

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Πρόγραμμα InvestEU

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Προθεσμία

Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων17:30

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου