Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2020. gada 11. novembris - Piektdiena, 2020. gada 13. novembris206k

  Trešdiena, 2020. gada 11. novembris

Debates15:00 - 22:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Daudzgadu finanšu shēma (tostarp pašu resursi), nosacītības mehānisms tiesiskuma jomā un Eiropas Atveseļošanas fonds

ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti

Terorisma apkarošana un tiesības uz vārda un izglītības brīvību

Termiņi

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Balsošana17:00 - 18:15

Piezīme: balsošana tiks sadalīta vairākās daļās atkarībā no grozījumu skaita.

Viens balsojums un galīgā balsošana

Priekšlikums, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu

A9-0175/2020

 ***I

INTAEmmanuel Maurel

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 89034, MIR162 un NK603

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs vai četri no vienkāršiem transformācijas notikumiem MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 un NK603

ES un Senegālas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: nolīguma īstenošana. Protokols

A9-0180/2020

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

ES un Senegālas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: nolīguma īstenošana. Protokols (rezolūcija)

A9-0182/2020

PECHIzaskun Bilbao Barandica

ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026)

A9-0185/2020

 ***

PECHCaroline Roose

ES un Ķīnas Nolīgums: sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzība

A9-0199/2020

 ***

INTAIuliu Winkler

ES un Ķīnas Nolīgums: sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzība (rezolūcija)

A9-0202/2020

INTAIuliu Winkler

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma: nodokļu maksātāju identifikācija Ziemeļīrijā

A9-0200/2020

 *

ECONIrene Tinagli

Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

Termiņi

Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešana, ar Baltijas jūru saistītu datu vākšana un kontroles pasākumi un zvejas darbību izbeigšana Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs

A9-0093/2020

 ***I

PECHNiclas Herbst

Termiņi

Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

A9-0128/2020

 ***I

EMPLManuel Pizarro

Rezultātu paziņošana21:00

  Ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris

Debates08:30 - 13:00

Termiņi

Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu

O-000065/2020

KomisijaLIBE

Termiņi

Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Iepirkumu pārredzamība un Covid-19 vakcīnu pieejamība

Termiņi

Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Pirmais balsošanas laiks09:30 - 10:45

Balsošana par grozījumiem

Termiņi

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols
(2020–2026) (rezolūcija)

Rezultātu paziņošana13:00

Paziņojums par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu (aizstājot Mairead McGuinness)

Otrais balsošanas laiks14:30 - 15:45

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

A9-0206/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Termiņi

ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)

A9-0184/2020

PECHCaroline Roose

Balsošana par grozījumiem

(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)

(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana

Rezultātu paziņošana18:15

  Piektdiena, 2020. gada 13. novembris

Pirmais balsošanas laiks09:00 - 10:15

Galīgie balsojumi

Termiņi

Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)

A9-0196/2020

 ***I

ENVICristian-Silviu Buşoi

Termiņi

Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana

A9-0198/2020

BUDG, ECONSiegfried Mureşan, Paul Tang

Balsošana par grozījumiem

(BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Programma InvestEU

Rezolūciju priekšlikumi - Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu

Rezultātu paziņošana12:45

Otrais balsošanas laiks14:00 - 15:15

Galīgie balsojumi

Termiņi

Programma InvestEU

A9-0203/2020

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Irene Tinagli

Termiņi

Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu

Rezultātu paziņošana17:30

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika