Program
Brusel
Pondelok, 14. decembra 2020 - Piatok, 18. decembra 2020264k

  Pondelok, 14. decembra 2020

Rozpravy17:00 - 22:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

Termín

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

Termín

Európsky rok železníc (2021)

A9-0191/2020

 ***I

TRANAnna Deparnay-Grunenberg

Termín

Nová stratégia pre európske MSP

A9-0237/2020

ITREPaolo Borchia

Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín

O-000060/2020

KomisiaINTA

Hlasovanie18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Tajné hlasovanie

Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov

A9-0249/2020

CONTMatteo Adinolfi

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom

 ***I

Jediné hlasovania

Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky

A9-0231/2020

 ***I

PECHJoão Ferreira

Uzavretie dohody medzi EÚ a Japonskom o bezpečnosti civilného letectva

A9-0239/2020

 ***

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu

A9-0244/2020

 ***

PECHAnnie Schreijer-Pierik

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu

A9-0243/2020

 ***

PECHFrançois-Xavier Bellamy

  Utorok, 15. decembra 2020

Oznámenie výsledkov08:45

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)08:45 - 13:00

Spoločná rozprava - Právne predpisy o vode

Termín

Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu

A9-0241/2020

 ***II

ENVIChristophe Hansen

Termín

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

O-000078/2020

KomisiaENVI

Termín

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022

A9-0101/2020

 ***I

AGRIElsi Katainen

Termín

Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU

A9-0150/2020

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Prvé hlasovanie11:00 - 12:15

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Termín

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

TRANJohan Danielsson

Termín

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

TRANJohan Danielsson

Termín

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

TRANJohan Danielsson

Termín

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

 ***I

Žiadosť o hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch namiesto predbežnej dohody (článok 59 ods. 3)

Termín

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022

A9-0101/2020

 ***I

AGRIElsi Katainen

Hlasovanie o dočasnej dohode

Termín

Európsky rok železníc (2021)

A9-0191/2020

 ***I

TRANAnna Deparnay-Grunenberg

Jediné hlasovania

Poverenie Komisie hlasovať za zvýšenie základného imania Európskeho investičného fondu

A9-0253/2020

 ***I

BUDGJohan Van Overtveldt

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020: Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a iné úpravy výdavkov a príjmov

A9-0252/2020

BUDGMonika Hohlmeier

Oznámenie výsledkov14:45

Rozpravy15:00 - 18:00

Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva

Zhoršenie situácie v Mozambiku

25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva

Termín

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

O-000069/2020

KomisiaEMPL

Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185

O-000076/2020

KomisiaAGRI

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Hlasovanie o predbežných dohodách

Termín

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022

A9-0101/2020

 ***I

AGRIElsi Katainen

Termín

Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU

A9-0150/2020

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Fabienne Keller (LIBE A9-0245/2020) – Vykonávanie nariadenia Dublin III

Tineke Strik (LIBE A9-0238/2020) – Vykonávanie smernice o návrate

  Streda, 16. decembra 2020

Oznámenie výsledkov08:30

Oslava 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena08:30

Rozpravy08:45 - 11:50

Spoločná rozprava - Závery Európskej rady, VFR, podmienenosť právneho štátu a vlastné zdroje

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 10. – 11. decembra 2020

Termín

VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

A9-0260/2020

 ***

BUDGJan Olbrycht, Margarida Marques

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

A9-0261/2020

AFCOEsteban González Pons

Termín

Nariadenie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

A9-0262/2020

 ***II

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Udelenie Sacharovovej ceny12:00 - 12:30

Prvé hlasovanie12:45 - 14:00

Jediné a záverečné hlasovanie

Nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

A9-0260/2020

 ***

BUDGJan Olbrycht, Margarida Marques

Text zatiaľ neprijatý, možný termín

Medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov

A9-0261/2020

AFCOEsteban González Pons

Termín

Nová stratégia pre európske MSP

A9-0237/2020

ITREPaolo Borchia

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia – VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

József Szájer (JURI A9-0187/2020) – Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

Návrhy uznesení – Európska iniciatíva občanov s názvom Minority SafePack

Dennis Radtke, Agnes Jongerius (EMPL A9-0233/2020) – Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Pascal Durand (JURI A9-0240/2020) – Udržateľná správa a riadenie spoločností

Návrhy uznesenia – Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Rozpravy15:00 - 18:00

Príprava stratégie EÚ na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vrátane jej vonkajšieho rozmeru

Termín

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Termín

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

Oznámenie výsledkov18:00

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Záverečné hlasovanie

Termín

VFR, podmienenosť fungovaním právneho štátu a vlastné zdroje

Termín

Vykonávanie nariadenia Dublin III

A9-0245/2020

LIBEFabienne Keller

Termín

Vykonávanie smernice o návrate

A9-0238/2020

LIBETineke Strik

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia – vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Návrhy uznesenia – Potreba osobitnej formácie Rady pre rodovú rovnosť

  Štvrtok, 17. decembra 2020

Oznámenie výsledkov08:45

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)08:45 - 13:00

Termín

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

O-000075/2020

KomisiaENVI

Termín

Spolupráca úradu OLAF s EPPO a účinnosť jeho vyšetrovaní

A9-0263/2020

 ***II

CONTMarian-Jean Marinescu

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

A9-0230/2020

PETIKosma Złotowski

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Záverečné hlasovanie

Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia – Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Návrhy uznesenia – Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

Záverečné hlasovanie

Termín

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

A9-0187/2020

 ***I

JURIJózsef Szájer

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-87708 × MON 89788

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)

Termín

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack

Termín

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

A9-0233/2020

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Termín

Udržateľná správa a riadenie spoločností

A9-0240/2020

JURIPascal Durand

Termín

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Hlasovanie o dočasnej dohode

Termín

Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

A9-0201/2020

 ***I

CULTŽeljana Zovko

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Gabriele Bischoff (AFCO A9-0194/2020) – Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

Návrhy uznesení – Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Kosma Złotowski (A9-0230/2020 - 159) – Výsledky rokovaní Výboru pre petície v roku 2019

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR)

Termín

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang

Termín

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

Termín

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Termín

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu

Termín

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť

Termín

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností

A9-0194/2020

AFCOGabriele Bischoff

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom

 ***I

Termín

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019

A9-0230/2020

PETIKosma Złotowski

Oznámenie výsledkov16:30

  Piatok, 18. decembra 2020

Rozpravy08:45 - 11:15

Budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Prvé hlasovanie09:30 - 10:45

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia – Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za
osobné práva (EIPR)

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

Termín

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

A9-0267/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

(TRAN) – Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(TRAN) – Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(TRAN) – Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(PECH) – Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:30 - 14:45

Záverečné hlasovanie

Termín

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)

Termín

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021

A9-0267/2020

BUDGPierre Larrouturou, Olivier Chastel

Termín

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

TRANJohan Danielsson

Termín

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

TRANJohan Danielsson

Termín

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

TRANJohan Danielsson

Termín

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

 ***I

Oznámenie výsledkov17:00

Posledná úprava: 18. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia