Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 - Πέμπτη 29 Απριλίου 2021327k

  Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Συζητήσεις17:00 - 21:30

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Ψηφοφορία18:30 - 19:45

Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών

Μυστικές ψηφοφορίες

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Filip De Man

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Zdzisław Krasnodębski

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Μοναδικές ψηφοφορίες

Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης/Νορβηγίας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Έκθεση εφαρμογής που αφορά τις πτυχές της οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Χημικά κατάλοιπα στη Βαλτική Θάλασσα βάσει των αναφορών αριθ. 1328/2019 και 0406/2020 σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)

Διοργανική συμφωνία σχετικά με το υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας

Πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές

Συζητήσεις22:00 - 23:30

Προθεσμία

Προστασία του εδάφους

O-000024/2021

ΣυμβούλιοENVI

O-000023/2021

ΕπιτροπήENVI

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 14:00

Κοινή συζήτηση - Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Προθεσμία

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος - Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ

Προθεσμία

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Μία και μοναδική ψηφοφορία

Προθεσμία

Ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Προθεσμία

Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Προθεσμία

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Συμφωνία εθελοντικής εταιρικής σχέσης ΕΕ/Ονδούρας (Ψήφισμα)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Προθεσμία

Διοργανική συμφωνία σχετικά με το υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Προθεσμία

Πιο αποδοτικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της lufenuron

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της flonicamid

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Κοινή συζήτηση - Απαλλαγή 2019 (52 εκθέσεις)

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2021-2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» 2021-2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» 2021-2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία19:55 - 21:10

Μία και μοναδική ψηφοφορία

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Τελική ψηφοφορία

Προθεσμία

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ

Αποφάσεις απαλλαγής

52 αποφάσεις για τη χορήγηση απαλλαγής

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος - Προστασία του εδάφους

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

1η δέσμη τροπολογιών επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της lufenuron

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού: Ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της flonicamid

Συζητήσεις20:30 - 23:30

Διάσωση της θερινής τουριστικής περιόδου - στήριξη της ΕΕ προς τον τομέα της φιλοξενίας

Προθεσμία

Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης 2021-2027 και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Προθεσμία

Πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά) 2021-2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Κοινή συζήτηση - Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό

Προθεσμία

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid

Προθεσμία

Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος

Προτάσεις ψηφίσματος - Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

2η δέσμη τροπολογιών επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Προθεσμία

Προστασία του εδάφους

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Προθεσμία

Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Προθεσμία

Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων

Προθεσμία

5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

Προθεσμία

Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία19:55 - 21:10

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Προθεσμία

Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

3η δέσμη τροπολογιών επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής

Συζητήσεις20:30 - 23:30

Προθεσμία

Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Προθεσμία

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

O-000025/2021

ΣυμβούλιοEMPL

O-000026/2021

ΕπιτροπήEMPL

  Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Προθεσμία

Πρόγραμμα της Ένωσης για την καταπολέμηση της απάτης 2021-2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Πρώτη ψηφοφορία09:45 - 11:00

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος - Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική

Προτάσεις ψηφίσματος - Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων

Προτάσεις ψηφίσματος - Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022

Προτάσεις ψηφίσματος - Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Προτάσεις ψηφίσματος - 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

Προτάσεις ψηφίσματος - Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Προτάσεις ψηφίσματος - Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid

Προθεσμία

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:00

Δεύτερη ψηφοφορία13:45 - 15:00

Μία και μοναδική ψηφοφορία

Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική

Προθεσμία

Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων

Προθεσμία

Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel

Προθεσμία

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Προθεσμία

Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Προθεσμία

5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

Προθεσμία

Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid

Προθεσμία

Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Τελικές ψηφοφορίες επί των ψηφισμάτων για τη χορήγηση απαλλαγής

52 ψηφίσματα για τη χορήγηση απαλλαγής

Συζητήσεις14:30 - 16:30

Προθεσμία

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Προθεσμία

Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) 2021-2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:30

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου