Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 26. aprill 2021 - Neljapäev, 29. aprill 2021284k

  Esmaspäev, 26. aprill 2021

Arutelud17:00 - 21:30

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Liidu elanikkonnakaitse mehhanism

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Hääletus18:30 - 19:45

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Salajased hääletused

Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Tervikhääletus

ELi ja Norra leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Rakendamisraport tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspektide kohta

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Kemikaalijäägid Läänemeres (esitatud petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 põhjal kooskõlas kodukorra artikli 227 lõikega 2)

Muudatusettepanekute hääletamine

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)

Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta

Tehnilised ja operatiivmeetmed meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks

Arutelud22:00 - 23:30

Tähtaeg

Mullakaitse

O-000024/2021

NõukoguENVI

O-000023/2021

KomisjonENVI

Tähtaeg

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Teisipäev, 27. aprill 2021

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)09:00 - 14:00

Ühine arutelu - ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping

ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Tähtaeg

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused

Tähtaeg

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamisreeglite kehtestamine

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Üks hääletus

Tähtaeg

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Esialgsete kokkulepete hääletus

Tähtaeg

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Tähtaeg

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Tähtaeg

Liidu elanikkonnakaitse mehhanism

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Lõpphääletused

Tähtaeg

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Tähtaeg

Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Tähtaeg

Tehnilised ja operatiivmeetmed meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh lufenurooni jääkide piirnormid

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh flonikamiidi jääkide piirnormid

Arutelud15:00 - 20:00

Ühine arutelu - 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (52 raportit)

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tähtaeg

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) aastateks 2021–2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Tähtaeg

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Tähtaeg

Õigusprogramm aastateks 2021–2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

Teine hääletusvoor19:55 - 21:10

Üks hääletus

ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Lõpphääletus

Tähtaeg

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused

Eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevad otsused

52 otsust eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - Mullakaitse

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava

Eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsioonide kohta esitatud muudatusettepanekute 1. osa

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh lufenurooni jääkide piirnormid

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh flonikamiidi jääkide piirnormid

Arutelud20:30 - 23:30

Suvise turismihooaja päästmine – ELi toetus majutus- ja toitlustussektorile

Tähtaeg

Liidu kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Tähtaeg

Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ning Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) 2021–2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Kolmapäev, 28. aprill 2021

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)09:00 - 13:00

Ühine arutelu - Roheline digitõend

Tähtaeg

Roheline digitõend – Liidu kodanikud

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus

Tähtaeg

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Esimene hääletusvoor13:00 - 14:15

Muudatusettepanekute hääletamine

Roheline digitõend – Liidu kodanikud

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks

Resolutsiooni ettepanekud - Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal

Eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsioonide kohta esitatud muudatusettepanekute 2. osa

Lõpphääletused

Tähtaeg

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Tähtaeg

Mullakaitse

Arutelud15:00 - 20:00

Tähtaeg

Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis

Tähtaeg

Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamentide liikmetele

Tähtaeg

Colombia rahulepingu viies aastapäev

Tähtaeg

ELi ja India suhted

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

Teine hääletusvoor19:55 - 21:10

Lõpphääletused

Tähtaeg

Roheline digitõend – Liidu kodanikud

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Tähtaeg

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal

Muudatusettepanekute hääletamine

ELi ja India suhted

Eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate resolutsioonide kohta esitatud muudatusettepanekute 3. osa

Arutelud20:30 - 23:30

Tähtaeg

Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Tähtaeg

Rongireisijate õigused ja kohustused

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Tähtaeg

Euroopa lastegarantii

O-000025/2021

NõukoguEMPL

O-000026/2021

KomisjonEMPL

  Neljapäev, 29. aprill 2021

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)09:00 - 13:00

Tähtaeg

Liidu pettustevastase võitluse programm 2021–2027

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Tähtaeg

Euroopa Kaitsefond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Esimene hääletusvoor09:45 - 11:00

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - COVID-19 pandeemia Ladina-Ameerikas

Resolutsiooni ettepanekud - Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamine

Resolutsiooni ettepanekud - Pühaduseteotust käsitlevad seadused Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega

Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus

Resolutsiooni ettepanekud - Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis

Resolutsiooni ettepanekud - Colombia rahulepingu viies aastapäev

Resolutsiooni ettepanekud - Euroopa lastegarantii

Resolutsiooni ettepanekud - COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus

Tähtaeg

Rongireisijate õigused ja kohustused

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Tähtaeg

Euroopa Kaitsefond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor13:45 - 15:00

Üks hääletus

Aktsiisimaksude valdkonna halduskoostöö: elektrooniliste registrite sisu

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Lõpphääletused

Tähtaeg

COVID-19 pandeemia Ladina-Ameerikas

Tähtaeg

Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamine

Tähtaeg

Pühaduseteotust käsitlevad seadused Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Tähtaeg

Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis

Tähtaeg

Colombia rahulepingu viies aastapäev

Tähtaeg

Euroopa lastegarantii

Tähtaeg

COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus

Tähtaeg

ELi ja India suhted

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Lõpphääletus eelarve täitmisele heakskiidu andmist puudutavate resolutsioonide üle

52 eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsiooni

Arutelud14:30 - 16:30

Tähtaeg

Programm „Digitaalne Euroopa“

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Tähtaeg

Keskkonna- ja kliimameetmete programm LIFE aastateks 2021–2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Viimane päevakajastamine: 29. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika