Program
Brusel
Pondelok, 26. apríla 2021 - Štvrtok, 29. apríla 2021291k

  Pondelok, 26. apríla 2021

Rozpravy17:00 - 21:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Hlasovanie18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Tajné hlasovanie

Žiadosť o zbavenie imunity Filipa De Mana

A9-0134/2021

JURIStéphane Séjourné

Žiadosť o zbavenie imunity Zdzisława Krasnodębského

A9-0132/2021

JURIIbán García Del Blanco

Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa

A9-0136/2021

JURIMarie Toussaint

Žiadosť o zbavenie imunity Ioannisa Lagosa

A9-0135/2021

JURIAngel Dzhambazki

Jediné hlasovania

Dohoda medzi EÚ a Nórskom: úprava koncesií v prípade všetkých colných kvót uvedených v listine CLXXV týkajúcej sa EÚ v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

A9-0035/2021

 ***

INTAJörgen Warborn

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom

A9-0053/2021

 ***

INTAKarin Karlsbro

Správa o vykonávaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky v rámci balíka opatrení o technickom stave vozidiel

A9-0028/2021

TRANBenoît Lutgen

Rezíduá chemických látok v Baltskom mori na základe petícií č. 1328/2019 a č. 0406/2020 podľa článku 227 ods. 2

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)

Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti

Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava

Rozpravy22:00 - 23:30

Termín

Ochrana pôdy

O-000023/2021

KomisiaENVI

Termín

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

  Utorok, 27. apríla 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 14:00

Spoločná rozprava - Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Termín

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Termín

Zriadenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia

A9-0122/2021

 ***II

ITREDan Nica

Jediné hlasovanie

Termín

Osobitný program na implementáciu programu Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu

A9-0118/2021

 *

ITREChristian Ehler

Hlasovanie o predbežných dohodách

Termín

Európsky inovačný a technologický inštitút

A9-0120/2020

 ***I

ITREMarisa Matias

Termín

Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu

A9-0121/2020

 ***I

ITREMaria da Graça Carvalho

Termín

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A9-0148/2020

 ***I

ENVINikos Androulakis

Záverečné hlasovanie

Termín

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Hondurasom (uznesenie)

A9-0054/2021

INTAKarin Karlsbro

Termín

Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti

A9-0123/2021

AFCODanuta Maria Hübner

Termín

Efektívnejšia a ekologickejšia námorná doprava

A9-0029/2021

TRANKarima Delli

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane lufenurónu

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane flonikamidu

Rozpravy15:00 - 20:00

Spoločná rozprava - Absolutórium za rok 2019 (52 správ)

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry

A9-0117/2021

CONTJoachim Kuhs

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

A9-0044/2021

CONTPetri Sarvamaa

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada

A9-0056/2021

CONTPascal Durand

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie

A9-0064/2021

CONTRamona Strugariu

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov

A9-0059/2021

CONTMartina Dlabajová

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor

A9-0057/2021

CONTOlivier Chastel

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky výbor regiónov

A9-0055/2021

CONTAlin Mituța

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman

A9-0065/2021

CONTOlivier Chastel

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

A9-0067/2021

CONTAlin Mituța

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť

A9-0063/2021

CONTAlin Mituța

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

A9-0069/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

A9-0094/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

A9-0086/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

A9-0087/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)

A9-0080/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

A9-0090/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

A9-0084/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)

A9-0073/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

A9-0101/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

A9-0089/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

A9-0099/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

A9-0070/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

A9-0097/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

A9-0104/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)

A9-0085/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)

A9-0077/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

A9-0071/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)

A9-0081/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

A9-0074/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)

A9-0092/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)

A9-0075/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)

A9-0088/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)

A9-0096/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

A9-0072/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

A9-0091/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

A9-0079/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

A9-0093/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

A9-0078/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

A9-0082/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

A9-0076/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

A9-0068/2021

CONTJoachim Stanisław Brudziński

Termín

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

A9-0098/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER)

A9-0110/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik – bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR)

A9-0106/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik - aeronautika a životné prostredie (ČISTÉ NEBO)

A9-0109/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)

A9-0105/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL2)

A9-0113/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH)

A9-0107/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)

A9-0111/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL

A9-0108/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF

A9-0095/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola

A9-0100/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termín

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 2021– 2027

A9-0140/2021

 ***II

EMPLVilija Blinkevičiūtė

Termín

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty 2021 – 2027

A9-0144/2021

 ***II

LIBEAlice Kuhnke

Termín

Program Spravodlivosť 2021 – 2027

A9-0146/2021

 ***II

JURI, LIBEHeidi Hautala, Katarina Barley

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie19:55 - 21:10

Jediné hlasovanie

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

A9-0128/2021

 ***

AFET, INTAAndreas Schieder, Christophe Hansen

Záverečné hlasovanie

Termín

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Rozhodnutia o absolutóriu

52 rozhodnutí o absolutóriu

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - Ochrana pôdy

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

Prvý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane lufenurónu

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hladiny rezíduí pre určité látky vrátane flonikamidu

Rozpravy20:30 - 23:30

Záchrana letnej turistickej sezóny – podpora EÚ pre odvetvie stravovacích a ubytovacích služieb

Termín

Vesmírny program 2021 – 2027 a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program

A9-0141/2021

 ***II

ITREMassimiliano Salini

Termín

Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) 2021 – 2027

A9-0142/2021

 ***II

IMCOBrando Benifei

  Streda, 28. apríla 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Spoločná rozprava - Digitálne zelené osvedčenie

Termín

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Termín

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) – Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

Návrhy uznesenia - Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Druhý súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

Záverečné hlasovanie

Termín

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori

A9-0149/2020

 ***I

PECHGiuseppe Ferrandino

Termín

Ochrana pôdy

Rozpravy15:00 - 20:00

Termín

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v Českej republike

Termín

Odvetné čínske sankcie proti subjektom EÚ a poslancom Európskeho parlamentu a národných parlamentov

Termín

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Termín

Vzťahy medzi EÚ a Indiou

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie19:55 - 21:10

Záverečné hlasovanie

Termín

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň

A9-0103/2021

ECONAndreas Schwab, Martin Hlaváček

Termín

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Vzťahy medzi EÚ a Indiou

Tretí súbor pozmeňujúcich návrhov k uzneseniam o absolutóriu

Rozpravy20:30 - 23:30

Termín

Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

A9-0133/2021

 ***II

LIBEPatryk Jaki

Termín

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Termín

Európska záruka pre deti

O-000026/2021

KomisiaEMPL

  Štvrtok, 29. apríla 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Termín

Program EÚ pre boj proti podvodom

A9-0126/2021

 ***II

CONTMonika Hohlmeier

Termín

Európsky obranný fond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

Návrhy uznesenia - Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Návrhy uznesenia - Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

Návrhy uznesenia - Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v Českej republike

Návrhy uznesenia - Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Návrhy uznesenia - Európska záruka pre deti

Návrhy uznesenia - Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Termín

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave

A9-0045/2021

 ***II

TRANBogusław Liberadzki

Termín

Európsky obranný fond

A9-0120/2021

 ***II

ITREZdzisław Krasnodębski

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Jediné hlasovanie

Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: obsah elektronických registrov

A9-0121/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Záverečné hlasovanie

Termín

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike

Termín

Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

Termín

Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela

Termín

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament

A9-0145/2021

BUDGDamian Boeselager

Termín

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v Českej republike

Termín

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii

Termín

Európska záruka pre deti

Termín

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť

Termín

Vzťahy medzi EÚ a Indiou

A9-0124/2021

AFETAlviina Alametsä

Záverečné hlasovanie o uzneseniach o absolutóriu

52 uznesení o absolutóriu

Rozpravy14:30 - 16:30

Termín

Program Digitálna Európa

A9-0119/2021

 ***II

ITREValter Flego

Termín

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027

A9-0130/2021

 ***II

ENVINils Torvalds

Oznámenie výsledkov16:30

Posledná úprava: 30. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia