Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 23. juuni 2021 - Neljapäev, 24. juuni 2021205k

  Kolmapäev, 23. juuni 2021

Arutelud15:00 - 20:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

ELi ja Šveitsi suhete tulevik

Tähtaeg

Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Tähtaeg

Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Hääletus17:00 - 18:15

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Hääletus kodukorra artikli 197 kohase ettepaneku üle

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega

Esialgse kokkuleppe hääletus

Tähtaeg

Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed

A9-0220/2020

 ***I

PECHIsabel Carvalhais

Tervikhääletus

Piiriülesed maksed liidus (kodifitseerimine)

A9-0202/2021

 ***I

JURIKaren Melchior

Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused

 ***

Paulo Rangel

ELi ja Tai leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

A9-0180/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

ELi ja Indoneesia leping, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

A9-0182/2021

 ***

INTAHeidi Hautala

ELi ja Argentina leping, milles käsitletakse kõikide ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

A9-0175/2021

 ***

INTAJordi Cañas

Musta mere kalandussektori probleemid ja võimalused

A9-0170/2021

PECHIvo Hristov

Tähtaeg

ELi arengukoostöö ja humanitaarabi roll COVID-19 pandeemia tagajärgedega toimetulekul

A9-0151/2021

DEVEHildegard Bentele, Norbert Neuser

Muudatusettepanekute hääletamine

Määruse (EL) 2017/625 muutmine seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine

Tulemuste teatavaks tegemine20:30

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)20:30 - 23:00

Tähtaeg

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Tähtaeg

Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi tippkohtumine

O-000020/2021

NõukoguFEMM, DEVE

O-000021/2021

KomisjonFEMM, DEVE

  Neljapäev, 24. juuni 2021

Arutelud08:30 - 11:30

Tähtaeg

Euroopa kliimaseadus

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:45

Esialgse kokkuleppe hääletus

Tähtaeg

Euroopa kliimaseadus

A9-0162/2020

 ***I

ENVIJytte Guteland

Üks hääletus

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine

A9-0177/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Muudatusettepanekute hääletamine

Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad aastateks 2021–2027

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond 2021–2027

Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted

Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega

Resolutsiooni ettepanekud - Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi tippkohtumine

Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019

Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded

Pidulik istung11:30 - 12:00

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri António Guterrese sõnavõtt

Arutelud12:00 - 14:00

Tähtaeg

Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Pakiline vajadus viia ametisse nimetamise menetlused Euroopa Prokuratuuri täielikuks toimimiseks lõpule

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor14:30 - 15:45

Esialgse kokkuleppe hääletus

Tähtaeg

Õiglase ülemineku mehhanismi raames loodav avaliku sektori laenurahastu

A9-0195/2020

 ***I

BUDG, ECONJohan Van Overtveldt, Henrike Hahn

Lõpphääletused

Tähtaeg

Määruse (EL) 2017/625 muutmine seoses kolmandatest riikidest liitu eksporditavate loomade ja loomsete saaduste ametliku kontrolliga, et tagada antimikroobikumide teatavate kasutusviiside keelu järgimine

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tähtaeg

Komisjoni 2020. aasta aruanne õigusriigi kohta

A9-0199/2021

LIBEDomènec Ruiz Devesa

Tähtaeg

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste olukord ELis seoses naiste tervisega

A9-0169/2021

FEMMPredrag Fred Matić

Tähtaeg

Rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi 25. aastapäev (ICPD/25) ehk Nairobi tippkohtumine

Tähtaeg

Euroopa Liidu õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus – raport parema õigusloome kohta, mis käsitleb aastaid 2017, 2018 ja 2019

A9-0191/2021

JURIMislav Kolakušić

Tähtaeg

Bosniat ja Hertsegoviinat käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded

A9-0185/2021

AFETPaulo Rangel

Tulemuste teatavaks tegemine18:15

Viimane päevakajastamine: 23. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika