Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2021. gada 5. jūlijs - Ceturtdiena, 2021. gada 8. jūlijs259k

  Pirmdiena, 2021. gada 5. jūlijs

Debates17:00 - 21:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Tehnoloģiju izmantošana, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē (pagaidu atkāpšanās no Direktīvas 2002/58/EK)

A9-0258/2020

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Termiņi

Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds

A9-0222/2021

 ***II

PECHGabriel Mato

Termiņi

Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar politiku novecošanas jomā laikposmam pēc 2020. gada

A9-0194/2021

EMPLBeata Szydło

  Otrdiena, 2021. gada 6. jūlijs

Debates09:00 - 13:00

Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Slovēnijas darbības programmu

Termiņi

Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai

A9-0226/2021

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Balsojums par provizorisko vienošanos

Termiņi

Tehnoloģiju izmantošana, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē (pagaidu atkāpšanās no Direktīvas 2002/58/EK)

A9-0258/2020

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Viens balsojums

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem

A9-0210/2021

 ***I

TRANAndris Ameriks

2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts - 2020. finanšu gada pārpalikums

A9-0218/2021

BUDGPierre Larrouturou

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

A9-0227/2021

 ***

LIBELukas Mandl

Interbus nolīgums: Protokols par regulārajiem un speciālajiem regulārajiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem

A9-0176/2021

 ***

TRANMaria Grapini

Balsošana par grozījumiem

2019. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu

Termiņi

Iekšējās drošības fonda izveide

A9-0221/2021

 ***II

LIBEMonika Hohlmeier

Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā

2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

Termiņi

Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds

A9-0222/2021

 ***II

PECHGabriel Mato

Debates15:00 - 20:00

Termiņi

Stāvoklis Nikaragvā

Termiņi

Politiskās opozīcijas, jo īpaši HDP, apspiešana Turcijā

Ārvalstu iejaukšanās demokrātiskajos procesos

O-000035/2021

PV/APINGE

Termiņi

ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)

O-000047/2021

KomisijaAFET

O-000048/2021

PV/APAFET

Stāvoklis Tigrajā (Etiopija)

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks19:30 - 20:45

Viens balsojums

Dzelzceļu drošība un signalizācija - ERTMS izvēršanas pašreizējā stāvokļa novērtēšana

A9-0181/2021

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Covid-19 sekas tirdzniecības jomā un aspekti, kas saistīti ar tirdzniecību

A9-0190/2021

INTAKathleen Van Brempt

Galīgie balsojumi

Termiņi

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma - īstenošanas pilnvaru piešķiršana Komisijai, lai noteiktu konkrētos minētās direktīvas noteikumos izmantoto terminu nozīmi

A9-0201/2021

 *

ECONIrene Tinagli

Termiņi

Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā

A9-0214/2021

AFCOGabriele Bischoff

Termiņi

2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

A9-0200/2021

ECONPedro Silva Pereira

Termiņi

2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

A9-0215/2021

CONTBas Eickhout

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētas soju pupas DAS-81419-2

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētas soju pupas DAS-81419-2 × DAS-44406–6

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētu kukurūza 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, MIR162, MON810 un NK603

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Termiņi

2019. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu

A9-0209/2021

CONTCaterina Chinnici

Termiņi

Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekme uz zvejniecības nozari

A9-0184/2021

PECHPeter van Dalen

Balsošana par grozījumiem

Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā

ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā

Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar politiku novecošanas jomā laikposmam pēc 2020. gada

Termiņi

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

A9-0219/2021

 ***II

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet

Debates20:30 - 23:00

Ženēvas Konvencijas 70. gadadiena

Termiņi

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

A9-0183/2021

LIBETanja Fajon

  Trešdiena, 2021. gada 7. jūlijs

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Eiropadomes 2021. gada 24. un 25. jūnija sanāksmes secinājumi

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Viens balsojums

Pasākumi, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu

A9-0229/2021

 ***

BUDGJohan Van Overtveldt

Likvidējamās EOTK aktīvu un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšana

A9-0228/2021

 *

BUDGJohan Van Overtveldt

Balsošana par grozījumiem

Termiņi

Vīzu informācijas sistēma (VIS): vīzu apstrāde

A9-0207/2021

 ***II

LIBEPaulo Rangel

Termiņi

Vīzu informācijas sistēma (VIS): nosacījumi par piekļuvi citām ES informācijas sistēmām VIS vajadzībām

A9-0208/2021

 ***II

LIBEPaulo Rangel

GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai

Rezolūciju priekšlikumi - ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)

Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

Galīgie balsojumi

Termiņi

Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā

A9-0213/2021

AFCOHelmut Scholz

Termiņi

ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā

A9-0192/2021

AFETAntonio López-Istúriz White

Termiņi

Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar politiku novecošanas jomā laikposmam pēc 2020. gada

A9-0194/2021

EMPLBeata Szydło

Debates15:00 - 20:00

Komisijas 2022. gada darba programma

Stāvoklis ES digitālā Covid sertifikāta noteikumu īstenošanā

Termiņi

Eiropas Zāļu aģentūra

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Termiņi

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termiņi

Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

O-000031/2021

KomisijaITRE

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks19:30 - 20:45

Balsošana par grozījumiem

Eiropas Zāļu aģentūra

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

Rezolūciju priekšlikumi - Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

Galīgie balsojumi

Termiņi

Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai

A9-0226/2021

BUDG, CONTEider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

Termiņi

ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)

Termiņi

Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

A9-0183/2021

LIBETanja Fajon

Debates20:30 - 23:00

Termiņi

Antarktīdas aizsargājamo jūras teritoriju noteikšana - Dienvidu okeāna bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Termiņi

Makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšana

A9-0212/2021

ECONMargarida Marques

  Ceturtdiena, 2021. gada 8. jūlijs

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Darba tiesības Bangladešā

Izejvielu un būvmateriālu cenas ilglaicīgs pieaugums Eiropā

Pirmais balsošanas laiks09:45 - 11:00

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Ahmadreza Djalali lieta Irānā

Rezolūciju priekšlikumi - Honkonga, jo īpaši laikraksta "Apple Daily" lieta

Rezolūciju priekšlikumi - Nāvessods Saūda Arābijā, jo īpaši Mustafa Hashem al-Darwish un Abdullah al-Howaiti lietas

Makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšana

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi - Politiskās opozīcijas, jo īpaši HDP, apspiešana Turcijā

Rezolūciju priekšlikumi - Antarktīdas aizsargājamo jūras teritoriju noteikšana - Dienvidu okeāna bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Rezolūciju priekšlikumi - ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā saistībā ar Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas Zāļu aģentūra

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Termiņi

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termiņi

Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:45 - 15:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

Īpašo komiteju skaitliskais sastāvs uh izmeklēšanas komiteja

Termiņi

Ahmadreza Djalali lieta Irānā

Termiņi

Honkonga, jo īpaši laikraksta "Apple Daily" lieta

Termiņi

Nāvessods Saūda Arābijā, jo īpaši Mustafa Hashem al-Darwish un Abdullah al-Howaiti lietas

Termiņi

Makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšana

A9-0212/2021

ECONMargarida Marques

Termiņi

Stāvoklis Nikaragvā

Termiņi

Politiskās opozīcijas, jo īpaši HDP, apspiešana Turcijā

Termiņi

Antarktīdas aizsargājamo jūras teritoriju noteikšana - Dienvidu okeāna bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Termiņi

ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā saistībā ar Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem

Debates14:30 - 16:30

Termiņi

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā

Rezultātu paziņošana16:30

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika