Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 13 септември 2021 г. - Четвъртък, 16 септември 2021 г.268k

  Понеделник, 13 септември 2021 г.

Разисквания17:00 - 21:30

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Гласуване18:30 - 19:45

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Гласуване на временно споразумение

Срок

Правна закрила на Общността на сортовете растения: удължаване на срока за някои видове

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

Срок

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша

 ***I

Тайно гласуване

Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Единни гласувания

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Правата на ЛГБТИК в ЕС

  Вторник, 14 септември 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC)

Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година

Гласуване13:00 - 14:15

Единни гласувания

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Гласуване на изменения

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Сериозни трансгранични заплахи за здравето

Разисквания15:00 - 20:00

Срок

Положението в Афганистан

Срок

Положението в Ливан

Срок

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Срок

Нова стратегия ЕС – Китай

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Обявяване на резултатите19:00

Разисквания20:30 - 23:00

Срок

Директива за синята карта на ЕС

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Срок

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г.

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Сряда, 15 септември 2021 г.

Разискване09:00 - 13:00

Състояние на Съюза

Първо гласуване13:00 - 14:15

Единно гласуване

Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Срок

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша

 ***I

Гласувания относно временни споразумения

Срок

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Срок

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Срок

Директива за синята карта на ЕС

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Срок

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г.

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Окончателно гласуване

Срок

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Срок

Сериозни трансгранични заплахи за здравето

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Гласуване на изменения

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората

Нова стратегия ЕС – Китай

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии

Рибари за бъдещето

Предложения за резолюции - Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието

Разисквания15:00 - 20:00

Срок

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Скандалът с шпионския софтуер "Пегас"

Срок

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Срок

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:15

Единни гласувания

Споразумение за улесняване на издаването на визи между ЕС и Кабо Верде

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Споразумение между ЕС и Корея: някои аспекти на въздухоплавателните услуги

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Гласуване на изменения

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС

Окончателно гласуване

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората

Срок

Нова стратегия ЕС – Китай

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Срок

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Срок

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Срок

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Срок

Рибари за бъдещето

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Срок

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието

Разисквания20:30 - 23:00

Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за устойчиво развитие

O-000043/2021

КомисияDEVE, AGRI

Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19

O-000044/2021

КомисияEMPL

  Четвъртък, 16 септември 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава

O-000057/2021

КомисияLIBE

Първо гласуване09:30 - 10:45

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

Предложения за резолюции - Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Предложения за резолюции - Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

Предложения за резолюции - Положението в Афганистан

Предложения за резолюции - Положението в Ливан

Предложения за резолюции - Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика

Окончателно гласуване

Срок

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване

Срок

Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

Срок

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Срок

Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Срок

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Срок

Положението в Афганистан

Срок

Положението в Ливан

Срок

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Срок

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Разискване14:30 - 16:30

Срок

Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19

O-000046/2021

КомисияPETI

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 15 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност