Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 - Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021277k

  Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Συζητήσεις17:00 - 21:30

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Ψηφοφορία18:30 - 19:45

Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών

Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

Προθεσμία

Κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών: παράταση διάρκειας ισχύος για ορισμένα είδη

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών επιχειρήσειων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της Μάγχης

 ***I

Μυστική ψηφοφορία

Αίτημα για την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών του Guy Verhofstadt

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Μοναδικές ψηφοφορίες

Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ

  Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Παρουσίαση της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55% μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της IPCC

Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2022

Ψηφοφορία13:00 - 14:15

Μοναδικές ψηφοφορίες

Η πορεία προς εσωτερικές πλωτές μεταφορές μακράς πνοής στην Ευρώπη

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Μια νέα προσέγγιση στη θαλάσσια στρατηγική για τον Ατλαντικό

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Προθεσμία

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν

Προθεσμία

Η κατάσταση στον Λίβανο

Προθεσμία

Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Προθεσμία

Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Συζητήσεις20:30 - 23:00

Προθεσμία

Οδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Προθεσμία

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) 2021-2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Συζήτηση09:00 - 13:00

Κατάσταση της Ένωσης

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Μία και μοναδική ψηφοφορία

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2021: Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Προθεσμία

Παράταση της περιόδου ισχύος για τα πιστοποιητικά ασφάλειας και τις άδειες εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών επιχειρήσειων που λειτουργούν μέσω της σήραγγας της Μάγχης

 ***I

Ψηφοφορίες επί προσωρινών συμφωνιών

Προθεσμία

Επίσημοι έλεγχοι στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απαγόρευση ορισμένων χρήσεων αντιμικροβιακών ουσιών

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Προθεσμία

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Προθεσμία

Οδηγία για τη μπλε κάρτα της ΕΕ

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Πρόταση απόρριψης της θέσης του Συμβουλίου

Προθεσμία

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) 2021-2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Προθεσμία

Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο

Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας

Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

Αλιείς για το μέλλον

Προτάσεις ψηφίσματος - Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Προθεσμία

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus

Προθεσμία

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία

Προθεσμία

Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:15

Μοναδικές ψηφοφορίες

Συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας σε ποινικές υποθέσεις: ευθυγράμμιση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Συμφωνία ΕΕ - Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Ψηφοφορία επί τροπολογιών

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3: κριτήρια για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο

Προθεσμία

Μία νέα στρατηγική ΕΕ-Κίνας

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Προθεσμία

Κατεύθυνση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Προθεσμία

Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Προθεσμία

Αλιείς για το μέλλον

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Προθεσμία

Σχέδια και δράσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης στην καινοτομία χωρίς τη χρήση ζώων στην έρευνα, τις δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα και την εκπαίδευση

Συζητήσεις20:30 - 23:00

Συμβολή της ΕΕ στον μετασχηματισμό των παγκόσμιων συστημάτων τροφίμων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

O-000043/2021

ΕπιτροπήDEVE, AGRI

Αντιμετώπιση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

O-000044/2021

ΕπιτροπήEMPL

  Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και κράτος δικαίου

O-000057/2021

ΕπιτροπήLIBE

Πρώτη ψηφοφορία09:30 - 10:45

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος - Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος - Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στο Αφγανιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στον Λίβανο

Προτάσεις ψηφίσματος - Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας

Τελική ψηφοφορία

Προθεσμία

Χαρακτηρισμός της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:00

Δεύτερη ψηφοφορία13:45 - 15:00

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα

Προθεσμία

Η υπόθεση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προθεσμία

Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα

Προθεσμία

Εφαρμογή των απαιτήσεων της ΕΕ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Προθεσμία

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν

Προθεσμία

Η κατάσταση στον Λίβανο

Προθεσμία

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και περαιτέρω επιδείνωση του κράτους δικαίου στην Πολωνία

Προθεσμία

Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη σύσταση ανεξάρτητου ευρωπαϊκού φορέα δεοντολογίας

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Συζήτηση14:30 - 16:30

Προθεσμία

Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19

O-000046/2021

ΕπιτροπήPETI

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:30

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου