Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2021. gada 13. septembris - Ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris242k

  Pirmdiena, 2021. gada 13. septembris

Debates17:00 - 21:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Balsošanas laiks18:30 - 19:45

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Balsojums par provizorisko vienošanos

Termiņi

Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesības: termiņa pagarināšana konkrētām sugām

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

Termiņi

To dzelzceļa uzņēmumu drošības sertifikātu un darbības licenču derīguma termiņa pagarināšana, kuri nodrošina pārvadājumus Lamanša tunelī

 ***I

Aizklāta balsošana

Pieprasījums aizstāvēt Guy Verhofstadt privilēģijas un imunitāti

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Viens balsojums

Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

LGBTI+ tiesības ES

  Otrdiena, 2021. gada 14. septembris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Iepazīstināšana ar paketi "Gatavi mērķrādītājam 55 %" pēc IPCC ziņojuma publicēšanas

Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2022. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

Balsošanas laiks13:00 - 14:15

Viens balsojums

Virzība uz nākotnes prasībām atbilstošu iekšzemes ūdensceļu transportu Eiropā

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Virzība uz spēcīgāku partnerību ar ES tālākajiem reģioniem

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Jauna pieeja Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijai

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Balsošana par grozījumiem

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi

Debates15:00 - 20:00

Termiņi

Stāvoklis Afganistānā

Termiņi

Stāvoklis Libānā

Termiņi

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termiņi

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Rezultātu paziņošana19:00

Debates20:30 - 23:00

Termiņi

ES zilās kartes direktīva

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Termiņi

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) 2021.–2027. gadam

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Trešdiena, 2021. gada 15. septembris

Debates09:00 - 13:00

Stāvoklis Savienībā

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Viens balsojums

Budžeta grozījuma projekts Nr. 1/2021: Brexit korekcijas rezerve

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Termiņi

To dzelzceļa uzņēmumu drošības sertifikātu un darbības licenču derīguma termiņa pagarināšana, kuri nodrošina pārvadājumus Lamanša tunelī

 ***I

Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

Termiņi

Oficiālās kontroles, ko dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termiņi

Brexit korekcijas rezerve

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Termiņi

ES zilās kartes direktīva

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

Termiņi

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) 2021.–2027. gadam

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Termiņi

Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Balsošana par grozījumiem

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi

Zvejnieki par nākotni

Rezolūciju priekšlikumi - Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā

Debates15:00 - 20:00

Termiņi

ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandāls saistībā ar spiegprogrammatūru "Pegasus"

Termiņi

Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā

Termiņi

Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Viens balsojums

Nolīgums starp ES un Kaboverdi par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

ES un Korejas Nolīgums: daži gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspekti

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Balsojums par grozījumiem

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā

Galīgie balsojumi

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

Termiņi

Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Termiņi

ES un Krievijas politisko attiecību ievirze

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termiņi

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Termiņi

Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Termiņi

Zvejnieki par nākotni

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Termiņi

Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā, obligātajā testēšanā un izglītībā

Debates20:30 - 23:00

ES ieguldījums globālo pārtikas sistēmu pārveidē nolūkā sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus

O-000043/2021

KomisijaDEVE, AGRI

Sociālajā jomā vērojamo Covid-19 pandēmijas negatīvo seku novēršana

O-000044/2021

KomisijaEMPL

  Ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Amerikas Savienoto Valstu piemērotās sankcijas un tiesiskums

O-000057/2021

KomisijaLIBE

Pirmais balsošanas laiks09:30 - 10:45

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Valdības vēršanās pret protestiem un pilsoņiem Kubā

Rezolūciju priekšlikumi - Cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lieta Apvienotajos Arābu Emirātos

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Kakumas bēgļu nometnē Kenijā

ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Afganistānā

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Libānā

Rezolūciju priekšlikumi - Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā

Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru

Galīgais balsojums

Termiņi

Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:45 - 15:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

Valdības vēršanās pret protestiem un pilsoņiem Kubā

Termiņi

Cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor lieta Apvienotajos Arābu Emirātos

Termiņi

Stāvoklis Kakumas bēgļu nometnē Kenijā

Termiņi

ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Termiņi

Stāvoklis Afganistānā

Termiņi

Stāvoklis Libānā

Termiņi

Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā

Termiņi

Pārredzamības un integritātes stiprināšana ES iestādēs, izveidojot neatkarīgu ES ētikas struktūru

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Debates14:30 - 16:30

Termiņi

ES rīcības pārredzamība Covid-19 vakcīnu izstrādē, iegādē un izdalē

O-000046/2021

KomisijaPETI

Rezultātu paziņošana16:30

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 15. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika