Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 13 september 2021 - Torsdagen den 16 september 2021238k

  Måndagen den 13 september 2021

Debatter17:00 - 21:30

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Omröstning18:30 - 19:45

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Omröstning om preliminär överenskommelse

Tidsfrist

Gemenskapens växtförädlarrätt: förlängning av giltighetsperioden för vissa arter

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Omröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

 ***I

TRAN

Sluten omröstning

Begäran om fastställelse av Guy Verhofstadts immunitet och privilegier

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Samlade omröstningar

Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Hbtqi-rättigheter i EU

  Tisdagen den 14 september 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Framläggandet av 55 %-paketet efter offentliggörandet av IPCC-rapporten

Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2022

Omröstning13:00 - 14:15

Samlade omröstningar

Vägen mot en framtidssäkrad inlandssjöfart i Europa

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Ett starkare partnerskap med EU:s yttersta randområden

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

En ny modell för den maritima strategin för Atlanten

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Omröstning om ändringsförslag

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Debatter15:00 - 20:00

Tidsfrist

Situationen i Afghanistan

Tidsfrist

Situationen i Libanon

Tidsfrist

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Tidsfrist

En ny EU–Kina-strategi

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Tillkännagivande av resultat19:00

Debatter20:30 - 23:00

Tidsfrist

EU:s blåkortsdirektiv

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Tidsfrist

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Onsdagen den 15 september 2021

Debatt09:00 - 13:00

Tillståndet i unionen

Första omröstningsomgången13:00 - 14:15

Samlad omröstning

Förslag till ändringsbudget nr 1/2021: brexitjusteringsreserven

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Tidsfrist

Förlängning av giltighetstiden för säkerhetsintyg och tillstånd för järnvägsföretag som använder den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

 ***I

TRAN

Omröstningar om preliminära överenskommelser

Tidsfrist

Offentlig kontroll av djur och produkter av animaliskt ursprung för att säkerställa efterlevnad av förbudet mot viss användning av antimikrobiella medel

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tidsfrist

Brexitjusteringsreserven

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Tidsfrist

EU:s blåkortsdirektiv

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Förslag om avvisande av rådets ståndpunkt

Tidsfrist

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Slutomröstning

Tidsfrist

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Tidsfrist

Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Omröstning om ändringsförslag

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

En ny EU–Kina-strategi

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

Fiskare för framtiden

Resolutionsförslag - Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning

Debatter15:00 - 20:00

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Skandalen med spionprogrammet Pegasus

Tidsfrist

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Tidsfrist

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Samlade omröstningar

Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området: anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Avtal mellan EU och Korea: vissa luftfartsaspekter

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Omröstning om ändringsförslag

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget

Slutomröstning

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: Kriterier för bestämning av vilka antimikrobiella medel som uteslutande ska användas för behandling av vissa infektioner hos människor

Tidsfrist

En ny EU–Kina-strategi

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Tidsfrist

Riktningen för de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Tidsfrist

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Tidsfrist

Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Tidsfrist

Fiskare för framtiden

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Tidsfrist

Planer och åtgärder för att påskynda övergången till innovation utan djurförsök inom forskning, lagstadgad testning och utbildning

Debatter20:30 - 23:00

EU:s bidrag till omvandlingen av de globala livsmedelssystemen för att uppnå målen för hållbar utveckling

O-000043/2021

KommissionenDEVE, AGRI

Motverkande av de negativa sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin

O-000044/2021

KommissionenEMPL

  Torsdagen den 16 september 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Amerikanska restriktiva åtgärder och rättsstatlighet

O-000057/2021

KommissionenLIBE

Första omröstningsomgången09:30 - 10:45

Omröstning om ändringsförslag

Resolutionsförslag - Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Resolutionsförslag - Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Resolutionsförslag - Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

Resolutionsförslag - Situationen i Afghanistan

Resolutionsförslag - Situationen i Libanon

Resolutionsförslag - Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor

Slutomröstning

Tidsfrist

Fastställande av könsrelaterat våld som ett nytt brottsområde förtecknat i artikel 83.1 i EUF-fördraget

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Tillkännagivande av resultat13:00

Andra omröstningsomgången13:45 - 15:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Regeringens tillslag mot protester och medborgare i Kuba

Tidsfrist

Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten

Tidsfrist

Situationen i flyktinglägret Kakuma i Kenya

Tidsfrist

Genomförandet av EU:s krav på utbyte av skatteinformation

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Tidsfrist

Situationen i Afghanistan

Tidsfrist

Situationen i Libanon

Tidsfrist

Mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen

Tidsfrist

Förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Debatt14:30 - 16:30

Tidsfrist

Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin

O-000046/2021

KommissionenPETI

Tillkännagivande av resultat16:30

Senaste uppdatering: 15 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy