Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 4 октомври 2021 г. - Четвъртък, 7 октомври 2021 г.265k

  Понеделник, 4 октомври 2021 г.

Разисквания17:00 - 22:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Срок

Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Срок

Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Срок

Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Срок

Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – препоръки относно следващите стъпки за постигане на „нулева смъртност“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Вторник, 5 октомври 2021 г.

Разисквания09:00 - 13:00

Срок

Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Срок

Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Първо гласуване13:00 - 14:15

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Гласуване на временно споразумение

Срок

Околна среда: Орхуската конвенция

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Единни гласувания

Срок

Предложение за създаване на делегация в Парламентарната асамблея между ЕС и Обединеното кралство и определяне на числения ѝ състав

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и Дания

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и Дания (резолюция)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Подновяване на назначението на Юлия Лафранк в комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските острови

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Гласуване на изменения

Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.

Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата - Доклад: Kountoura, Regimenti (JURI/FEMM A9-0254/2021)

Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – препоръки относно следващите стъпки за постигане на „нулева смъртност“

Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки

Разисквания15:00 - 20:00

Орган на ЕС за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации: осигуряване на координиран подход на ЕС при бъдещи здравни кризи и ролята на Европейския парламент в това отношение

Срок

Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Срок

Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Срок

Хуманитарното положение в Тигре

Срок

Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Обявяване на резултатите16:30

Второ гласуване20:00 - 21:15

Окончателно гласуване

Срок

Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Срок

Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Срок

Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху жените и децата

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Срок

Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. – препоръки относно следващите стъпки за постигане на „нулева смъртност“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Срок

Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Срок

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: удължаване на срока на одобренията на активни вещества, включително на хлоротолурон и дифеноконазол

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: технически критерии за проверка с цел определяне на условията, при които дадена икономическа дейност се квалифицира като допринасяща съществено за смекчаването на изменението на климата или за адаптирането към изменението на климата, и с цел определяне дали тази икономическа дейност не нанася значителни вреди във връзка с постигането на някоя от другите екологични цели

Гласуване на изменения

Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

Разисквания20:30 - 23:00

Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с приближаването на края на летния сезон

O-000054/2021

КомисияTRAN

Дезинформацията и ролята на социалните платформи

O-000060/2021

КомисияINGE

  Сряда, 6 октомври 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разискване (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Повишаването на цените на енергията – решения на европейско равнище: ролята на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници и необходимостта от справяне с енергийната бедност

Първо гласуване13:00 - 14:45

Окончателно гласуване

Срок

Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Гласуване на изменения

Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и за бежанците в Турция - Zver, Hölvényi, Lewandowski (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021)

Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността

Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки

Разисквания15:00 - 20:00

Срок

Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

Срок

Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики (включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Актуалното състояние във връзка с представените планове за възстановяване и устойчивост, очакващи одобрение

Срок

Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:45

Гласуване на изменения

Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.

Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики (включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)

Окончателно гласуване

Срок

Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и Механизма за бежанците в Турция

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Срок

Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Срок

Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Срок

Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Разискване20:30 - 21:30

Липса на воля от страна на Съвета за постигане на напредък по механизма за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

O-000061/2021

СъветREGI

  Четвъртък, 7 октомври 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Срок

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Първо гласуване09:45 - 11:00

Окончателно гласуване

Срок

Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Срок

Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики (включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и етническите групи

Предложения за резолюции - Случаят на Пол Русесабагина в Руанда

Предложения за резолюции - Законът на щата Тексас, САЩ, относно абортите

Предложения за резолюции - Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Предложения за резолюции - Хуманитарното положение в Тигре

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване

Срок

Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и етническите групи

Срок

Случаят на Пол Русесабагина в Руанда

Срок

Законът на щата Тексас, САЩ, относно абортите

Срок

Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Срок

Хуманитарното положение в Тигре

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 6 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност