Agenda
Straatsburg
Maandag 4 oktober 2021 - Donderdag 7 oktober 2021231k

  Maandag 4 oktober 2021

Debatten17:00 - 22:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Deadline

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Deadline

De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Deadline

Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Deadline

EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Dinsdag 5 oktober 2021

Debatten09:00 - 13:00

Deadline

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Deadline

De situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan ervan

Eerste stemming13:00 - 14:15

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Stemming over voorlopig akkoord

Deadline

Milieu: de Aarhus-verordening

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Enkele stemming

Deadline

Voorstel tot instelling van een delegatie in de Parlementaire Vergadering EU-VK en tot vaststelling van het aantal leden

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Groenland en Denemarken (resolutie)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Voorstel tot herbenoeming van Julia Laffranque tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité

Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Stemming over amendementen

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen

EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen

Debatten15:00 - 20:00

EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied: zorgen voor een gecoördineerde EU-aanpak van toekomstige gezondheidscrises en de rol van het Europees Parlement daabij

Deadline

Uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Deadline

Stand van de cyberdefensievermogens van de EU

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Deadline

De humanitaire situatie in Tigray

Deadline

Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Bekendmaking van de uitslag16:30

Tweede stemming20:00 - 21:15

Eindstemming

Deadline

De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Deadline

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Deadline

De gevolgen van intiem partnergeweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Deadline

EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Volgende stappen op weg naar “Vision Zero”

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Deadline

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3: Werkzame stoffen, waaronder chloortoluron en difenoconazool

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 113, lid 3: Technische screeningcriteria om de voorwaarden te bepalen waaronder een specifieke economische activiteit kan worden aangemerkt als substantieel bijdragend aan de mitigatie van klimaatverandering of de adaptatie aan klimaatverandering, en om uit te maken of die economische activiteit niet ernstig afbreuk doet aan een van de andere milieudoelstellingen

Stemming over amendementen

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

Debatten20:30 - 23:00

Tijd om de maatregelen van de Unie voor de toeristische sector in Europa te evalueren nu het einde van het zomerseizoen nadert

O-000054/2021

CommissieTRAN

Desinformatie en de rol van sociale platforms

O-000060/2021

CommissieINGE

  Woensdag 6 oktober 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debat (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Europese oplossingen voor de stijging van de energieprijzen voor bedrijven en consumenten: de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en de noodzaak om energiearmoede aan te pakken

Eerste stemming13:00 - 14:45

Eindstemming

Deadline

De toekomst van de betrekkingen tussen de EU en de VS

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Stemming over amendementen

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Verslag over de uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

Stand van de cyberdefensievermogens van de EU

Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen

Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen

Debatten15:00 - 20:00

Deadline

Pandora Papers: gevolgen voor de inspanningen tot bestrijding van het witwassen van geld, belastingontwijking en -ontduiking

Deadline

Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

De stand van de in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht ingediende herstelplannen die nog niet zijn goedgekeurd

Deadline

Bankenunie - jaarverslag 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Bekendmaking van de uitslag19:00

Tweede stemming20:00 - 21:45

Stemming over amendementen

Bankenunie - jaarverslag 2020

Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode)

Eindstemming

Deadline

Uitvoering van de EU-trustfondsen en de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Deadline

Stand van de cyberdefensievermogens van de EU

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Deadline

Het noordpoolgebied: kansen, zorgen en veiligheidsuitdagingen

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Deadline

Bescherming van personen met een handicap via verzoekschriften: geleerde lessen

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Debat20:30 - 21:30

Het gebrek aan wil bij de Raad om vooruitgang te boeken met het Europees grensoverschrijdend mechanisme

  Donderdag 7 oktober 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 13:00

Deadline

Asielagentschap van de Europese Unie

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Eerste stemming09:45 - 11:00

Eindstemming

Deadline

Bankenunie - jaarverslag 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Deadline

Hervorming van het EU-beleid inzake schadelijke belastingpraktijken (met inbegrip van de hervorming van de Groep gedragscode)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen

Ontwerpresoluties - De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda

Ontwerpresoluties - De abortuswet in Texas, VS

Ontwerpresoluties - De situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan ervan

Ontwerpresoluties - De humanitaire situatie in Tigray

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming13:45 - 15:00

Eindstemming

Deadline

De mensenrechtensituatie in Myanmar, waaronder de situatie van religieuze en etnische groepen

Deadline

De zaak Paul Rusesabagina in Rwanda

Deadline

De abortuswet in Texas, VS

Deadline

De situatie in Belarus een jaar na het begin van de demonstraties en het gewelddadige neerslaan ervan

Deadline

De humanitaire situatie in Tigray

Bekendmaking van de uitslag16:30

Laatst bijgewerkt op: 6 oktober 2021Juridische mededeling - Privacybeleid