Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 4 oktober 2021 - Torsdagen den 7 oktober 2021232k

  Måndagen den 4 oktober 2021

Debatter17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Utvecklingspolitikens roll som svar på förlusten av biologisk mångfald i utvecklingsländerna, inom ramen för genomförandet av Agenda 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Tidsfrist

Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottmål

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Tidsfrist

Effekten av våld i nära relationer och vårdnadstvister på kvinnor och barn

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Tidsfrist

Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar - erfarenheter

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Tidsfrist

EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och rekommendationer för nästa steg mot nollvisionen

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Tisdagen den 5 oktober 2021

Debatter09:00 - 13:00

Tidsfrist

De framtida förbindelserna mellan EU och USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Tidsfrist

Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Första omröstningsomgången13:00 - 14:15

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Omröstning om preliminär överenskommelse

Tidsfrist

Miljö: Århusförordningen

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Samlade omröstningar

Tidsfrist

Förslag om inrättande av en delegation till den parlamentariska församlingen EU–Förenade kungariket och fastställande av antalet ledamöter

Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Partnerskapsavtal om hållbart fiske EU/Grönland och Danmark (resolution)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Förnyande av utnämningen av Julia Laffranque till den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget

Utnämning av ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Omröstning om ändringsförslag

Utvecklingspolitikens roll som svar på förlusten av biologisk mångfald i utvecklingsländerna, inom ramen för genomförandet av Agenda 2030

Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottmål

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Effekten av våld i nära relationer och vårdnadstvister på kvinnor och barn

EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och rekommendationer för nästa steg mot nollvisionen

Återhämtning av fiskbestånden i Medelhavet

Debatter15:00 - 20:00

EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser: säkerställa en samordnad EU-strategi för framtida hälsokriser och Europaparlamentets roll i detta

Tidsfrist

Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Tidsfrist

Tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Tidsfrist

Den humanitära situationen i Tigray

Tidsfrist

Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Tillkännagivande av resultat16:30

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Slutomröstning

Tidsfrist

Utvecklingspolitikens roll som svar på förlusten av biologisk mångfald i utvecklingsländerna, inom ramen för genomförandet av Agenda 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Tidsfrist

Artificiell intelligens inom straffrätten och polisens och rättsväsendets användning av artificiell intelligens i brottmål

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Tidsfrist

Effekten av våld i nära relationer och vårdnadstvister på kvinnor och barn

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Tidsfrist

EU:s ram för trafiksäkerhetspolitik 2021–2030 och rekommendationer för nästa steg mot nollvisionen

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Tidsfrist

Återhämtning av fiskbestånden i Medelhavet

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: verksamma ämnen, däribland klorotoluron och difenokonazol

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 111.3 i arbetsordningen: tekniska granskningskriterier för att avgöra under vilka villkor en ekonomisk verksamhet ska anses bidra väsentligt till begränsningen av eller anpassningen till klimatförändringarna och för att avgöra om den ekonomiska verksamheten inte orsakar någon betydande skada för något av de andra miljömålen

Omröstning om ändringsförslag

De framtida förbindelserna mellan EU och USA

Debatter20:30 - 23:00

Utvärdering av unionens åtgärder för turismsektorn i Europa när slutet av sommarsäsongen närmar sig

O-000054/2021

KommissionenTRAN

Desinformation och sociala plattformars roll

O-000060/2021

KommissionenINGE

  Onsdagen den 6 oktober 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatt (eller efter tillkännagivandet av röstresultat)09:00 - 13:00

Europeiska lösningar på de stigande energipriserna för företag och konsumenter: betydelsen av energieffektivitet och förnybar energi och vikten av att ta itu med energifattigdomen

Första omröstningsomgången13:00 - 14:45

Slutomröstning

Tidsfrist

De framtida förbindelserna mellan EU och USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Omröstning om ändringsförslag

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet

Tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet

Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar

Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar - erfarenheter

Debatter15:00 - 20:00

Tidsfrist

Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

Tidsfrist

Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Läget för de återhämtningsplaner som lämnats in inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens och som väntar på godkännande

Tidsfrist

Bankunionen - årsrapport 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:45

Omröstning om ändringsförslag

Bankunionen - årsrapport 2020

Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen)

Slutomröstning

Tidsfrist

Genomföranderapport om EU:s förvaltningsfonder och faciliteten för flyktingar i Turkiet

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Tidsfrist

Tillståndet för EU:s cyberförsvarskapacitet

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Tidsfrist

Arktis: möjligheter, problem och säkerhetsutmaningar

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Tidsfrist

Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar - erfarenheter

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Debatt20:30 - 21:30

Rådets ovillighet att gå vidare med den europeiska mekanismen för gränsöverskridande samarbete

O-000061/2021

RådetREGI

  Torsdagen den 7 oktober 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Tidsfrist

Europeiska unionens asylbyrå

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Första omröstningsomgången09:45 - 11:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Bankunionen - årsrapport 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Tidsfrist

Reformering av EU:s politik mot skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Omröstning om ändringsförslag

Resolutionsförslag - Människorättssituationen i Myanmar, inbegripet situationen för religiösa och etniska grupper

Resolutionsförslag - Fallet Paul Rusesabagina i Rwanda

Resolutionsförslag - Abortlagen i delstaten Texas i USA

Resolutionsförslag - Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Resolutionsförslag - Den humanitära situationen i Tigray

Tillkännagivande av resultat13:00

Andra omröstningsomgången13:45 - 15:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Människorättssituationen i Myanmar, inbegripet situationen för religiösa och etniska grupper

Tidsfrist

Fallet Paul Rusesabagina i Rwanda

Tidsfrist

Abortlagen i delstaten Texas i USA

Tidsfrist

Situationen i Belarus efter ett års protester som våldsamt slagits ned

Tidsfrist

Den humanitära situationen i Tigray

Tillkännagivande av resultat16:30

Senaste uppdatering: 6 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy