Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 22 ноември 2021 г. - Четвъртък, 25 ноември 2021 г.256k

  Понеделник, 22 ноември 2021 г.

Разисквания17:00 - 20:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

O-000071/2021

КомисияEMPL

Координиране на мерките между държавите членки с оглед на растящия брой на случаите на COVID-19 в ЕС

Срок

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Срок

Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Разисквания20:30 - 23:00

Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Срок

Фармацевтична стратегия за Европа

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 23 ноември 2021 г.

Разисквания09:00 - 12:00

Общо разискване - Обща селскостопанска политика (ОСП)

Срок

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Срок

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Срок

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Гласуване12:00 - 13:15

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Гласувания относно временни споразумения

Срок

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Срок

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Срок

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Единни гласувания

Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към регламента

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за периода 2021—2027 г.

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП): основни информационни документи. Удължаване на срока на действие на преходните разпоредби

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване на основни информационни документи

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Срок

Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Гласуване на изменения

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г.

Фармацевтична стратегия за Европа

Разисквания15:00 - 20:00

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 21 – 22 октомври 2021 г.

Положението в Беларус и по границата й с ЕС и последици за сигурността и хуманитарната ситуация

Осъждане на полицейското насилие срещу ромското население в ЕС

Срок

Политика и право в областта на законната миграция

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Бюджетна процедура за 2022 г.: общ проект

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Обявяване на резултатите16:00

Разисквания20:30 - 22:30

Срок

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.

Положението в Босна и Херцеговина

  Сряда, 24 ноември 2021 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Резултати от 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Глазгоу (COP 26)

Тържествено заседание12:00 - 12:30

Обръщение на Светлана Тихановска

Гласуване12:30 - 13:45

Общ бюджет

Бюджетна процедура за 2022 г.: общ проект

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Проект на коригиращ бюджет № 5/2021: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Проект на коригиращ бюджет № 6/2021: Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Окончателно гласуване

Срок

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Срок

Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Срок

Фармацевтична стратегия за Европа

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Гласуване на изменения

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия

Политика и право в областта на законната миграция

Предложение за резолюция - Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

Предложение за резолюция - Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.

Разисквания15:00 - 20:00

Ролята на ЕС в борбата с пандемията от Covid-19: Как да се ваксинира целият свят?

Състояние на енергийния съюз

Срок

Основните права и върховенството на закона в Словения, и по-специално забавеното назначаване на прокурори в Европейската прокуратура

Обявяване на резултатите16:30

Разисквания20:30 - 22:00

Европейски план за действие за борба с редките болести

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2020 г.

  Четвъртък, 25 ноември 2021 г.

Разисквания09:00 - 12:00

Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на Истанбулската конвенция

Първо гласуване09:30 - 10:45

Решение на комисията за започване на преговори

Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Окончателно гласуване

Срок

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Срок

Политика и право в областта на законната миграция

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Срок

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

Срок

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.

Единни гласувания

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Филипините

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Ямайка

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Боливия

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Пакистан

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца: присъединяване на Тунис

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Безопасността на паркингите за камиони в ЕС

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Положението в Сомалия

Предложения за резолюции - Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер

Предложения за резолюции - Положението с правата на човека в Камерун

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:30 - 14:45

Окончателно гласуване

Срок

Положението в Сомалия

Срок

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер

Срок

Положението с правата на човека в Камерун

Разисквания15:00 - 16:00

Запитване по член 139 от Правилника за дейността

Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС

Обявяване на резултатите16:00

Последно осъвременяване: 24 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност