Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2021. gada 22. novembris - Ceturtdiena, 2021. gada 25. novembris225k

  Pirmdiena, 2021. gada 22. novembris

Debates17:00 - 20:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Eiropas sociālā nodrošinājuma kartes ieviešana, lai uzlabotu sociālā nodrošinājuma tiesību un taisnīgas mobilitātes digitālo īstenošanu

O-000071/2021

KomisijaEMPL

To pasākumu koordinācija, kurus dalībvalstis veic saistībā ar Covid-19 saslimšanas gadījumu skaita palielināšanos ES

Termiņi

Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Termiņi

Finanšu regulas pārskatīšana saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam stāšanos spēkā

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Debates20:30 - 23:00

ES politika sporta jomā: novērtējums un iespējamā attīstība

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Termiņi

Eiropas Zāļu stratēģija

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2021. gada 23. novembris

Debates09:00 - 12:00

Kopīgās debates - Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)

Termiņi

Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termiņi

Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termiņi

Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Balsošanas laiks12:00 - 13:15

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

Termiņi

Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termiņi

Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termiņi

Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Viens balsojums

Maksātnespējas procedūras: regulas A un B pielikuma aizstāšana

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Lauku saimniecību integrētā statistika: Savienības ieguldījums 2021.–2027. gada DFS ietvaros

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Komplektēti privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkti (PRIIP): pamatinformācijas dokumenti. Pārejas režīma pagarināšana

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU): pamatinformācijas dokumentu izmantošana

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

ES politika sporta jomā: novērtējums un iespējamā attīstība

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Termiņi

Eiropas līmeņa ziņošanas, uzraudzības un revīzijas digitalizācija

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Balsojums par grozījumiem

Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021): Finanšu regulas pārskatīšana saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam stāšanos spēkā

Eiropas Zāļu stratēģija

Debates15:00 - 20:00

Eiropadomes 2021. gada 21. un 22. oktobra sanāksmes secinājumi

Stāvoklis Baltkrievijā un pie tās robežas ar ES un sekas drošības un humanitārajā jomā

Nosodījuma paušana saistībā ar policijas vardarbību pret romiem ES

Termiņi

Legālās migrācijas politika un tiesību akti

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

2022. gada budžeta procedūra: kopīgais dokuments

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Rezultātu paziņošana16:00

Debates20:30 - 22:30

Termiņi

Daudzpusējas sarunas saistībā ar PTO 12. Ministru konferenci Ženēvā no 2021. gada 30. novembra līdz 3. decembrim

Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā

  Trešdiena, 2021. gada 24. novembris

Debates09:00 - 11:50

Glāzgovā notikušās COP26 sanāksmes rezultāti

Svinīgā sēde12:00 - 12:30

Sviatlana Tsikhanouskaya uzruna

Balsošanas laiks12:30 - 13:45

Vispārējais budžets

2022. gada budžeta procedūra: kopīgais dokuments

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: humānā palīdzība bēgļiem Turcijā

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts: papildu vakcīnas devas valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, UCPM finansējuma palielināšana un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Termiņi

Finanšu regulas pārskatīšana saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam stāšanos spēkā

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Termiņi

Eiropas Zāļu stratēģija

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Balsojums par grozījumiem

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spānija

Legālās migrācijas politika un tiesību akti

Rezolūcijas priekšlikums - Eiropas sociālā nodrošinājuma kartes ieviešana, lai uzlabotu sociālā nodrošinājuma tiesību un taisnīgas mobilitātes digitālo īstenošanu

Rezolūcijas priekšlikums - Daudzpusējas sarunas saistībā ar PTO 12. Ministru konferenci Ženēvā no 2021. gada 30. novembra līdz 3. decembrim

Debates15:00 - 20:00

ES nozīme Covid-19 pandēmijas apkarošanā: kā vakcinēt pasauli

Enerģētikas savienības stāvoklis

Termiņi

Pamattiesības un tiesiskums Slovēnijā, jo īpaši kavēšanās Eiropas Prokuratūras prokuroru iecelšanā

Rezultātu paziņošana16:30

Debates20:30 - 22:00

Eiropas rīcības plāns cīņā pret retām slimībām

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2020. gada pārskatu

  Ceturtdiena, 2021. gada 25. novembris

Debates09:00 - 12:00

Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai un stāvoklis Stambulas konvencijas ratifikācijā

Pirmais balsošanas laiks09:30 - 10:45

Komitejas lēmums sākt sarunas

Adekvāta minimālā alga Eiropas Savienībā

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Galīgie balsojumi

Termiņi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spānija

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termiņi

Legālās migrācijas politika un tiesību akti

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Termiņi

Eiropas sociālā nodrošinājuma kartes ieviešana, lai uzlabotu sociālā nodrošinājuma tiesību un taisnīgas mobilitātes digitālo īstenošanu

Termiņi

Daudzpusējas sarunas saistībā ar PTO 12. Ministru konferenci Ženēvā no 2021. gada 30. novembra līdz 3. decembrim

Viens balsojums

1980. gada Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem: Filipīnu pievienošanās

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

1980. gada Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem: Jamaikas pievienošanās

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

1980. gada Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem: Bolīvijas pievienošanās

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

1980. gada Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem: Pakistānas pievienošanās

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

1980. gada Hāgas Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem: Tunisijas pievienošanās

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Kravas autotransporta stāvvietu drošība Eiropas Savienībā

Balsojums par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Somālijā

Rezolūciju priekšlikumi - Privātu militāro un drošības uzņēmumu, jo īpaši Vāgnera grupas, izdarītie cilvēktiesību pārkāpumi

Rezolūciju priekšlikumi - Cilvēktiesību stāvoklis Kamerūnā

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:30 - 14:45

Galīgie balsojumi

Termiņi

Stāvoklis Somālijā

Termiņi

Privātu militāro un drošības uzņēmumu, jo īpaši Vāgnera grupas, izdarītie cilvēktiesību pārkāpumi

Termiņi

Cilvēktiesību stāvoklis Kamerūnā

Debates15:00 - 16:00

Plaša interpelācija (Reglamenta 139. pants)

Starptautisko ostu pārslogotība un transporta izmaksu pieaugums, ar ko saskaras ES

Rezultātu paziņošana16:00

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 24. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika