Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 11 september 2023 - Torsdagen den 14 september 2023227k

  Måndagen den 11 september 2023

Debatter17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling

A9-0161/2023

 ***I

AFET, ITREMichael Gahler, Zdzisław Krasnodębski

Tidsfrist

Förorenande ämnen i ytvatten och grundvatten

A9-0238/2023

 ***I

ENVIMilan Brglez

Tidsfrist

Ändringar av parlamentets arbetsordning i syfte att stärka integriteten, oberoendet och ansvarsskyldigheten

A9-0262/2023

AFCOGabriele Bischoff

Tidsfrist

Direktivet om förnybar energi

A9-0208/2022

 ***I

ITREMarkus Pieper

Tidsfrist

Konsumentkrediter

A9-0212/2022

 ***I

IMCOKateřina Konečná

Tidsfrist

Skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter

A9-0049/2023

 ***I

JURIMarion Walsmann

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 12 september 2023

Debatter08:30 - 11:50

Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

A9-0265/2023

 ***

AFCOLoránt Vincze, Sandro Gozi

Ett mer katastrofresilient EU – skydda människor från extrema värmeböljor, översvämningar och skogsbränder

Avtalet mellan EU och Tunisien – aspekter som rör den externa migrationspolitiken

OMRÖSTNING12:00 - 13:00

Godkännande av utnämningen av Iliana Ivanova till ledamot av Europeiska kommissionen

Tidsfrist

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet

A9-0243/2023

 ***II

PECHClara Aguilera

Tidsfrist

Märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoder

A9-0159/2023

 ***I

AGRIMartin Häusling

Tidsfrist

Kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor

A9-0250/2023

 ***I

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

A9-0237/2023

 ***

JURIMarion Walsmann

Tidsfrist

Förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling

A9-0161/2023

 ***I

AFET, ITREMichael Gahler, Zdzisław Krasnodębski

Tidsfrist

Förorenande ämnen i ytvatten och grundvatten

A9-0238/2023

 ***I

ENVIMilan Brglez

Tidsfrist

Direktivet om förnybar energi

A9-0208/2022

 ***I

ITREMarkus Pieper

Tidsfrist

Konsumentkrediter

A9-0212/2022

 ***I

IMCOKateřina Konečná

Tidsfrist

Skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter

A9-0049/2023

 ***I

JURIMarion Walsmann

Tidsfrist

Systemet med Europaskolor: lägesrapport, utmaningar och framtidsutsikter

A9-0205/2023

CULTIlana Cicurel

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad majs MON 87419

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad majs GA21 × T25

Debatt (eller efter avslutad omröstning)13:00 - 15:00

Tidsfrist

Krisinstrument för den inre marknaden

A9-0246/2023

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Tidsfrist

Luftkvalitet och renare luft i Europa

A9-0233/2023

 ***I

ENVIJavi López

Debatter15:00 - 23:00

Frågestund (VPC/HR) – Situationen i Väst- och Centralafrika mot bakgrund av den senaste tidens statskupper

Iran: ett år efter mordet på Jina Mahsa Amini

En ny agenda för Latinamerika och Karibien i efterdyningarna av toppmötet mellan EU och Celac

50 år sedan mordet på Allende och statskuppen i Chile: demokrati och suveränitet

Ukrainas spannmålsexport efter att Ryssland dragit sig ur Svartahavsinitiativet

Tidsfrist

2022 års rapport om Turkiet

A9-0247/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Tidsfrist

Förbindelserna med Belarus

A9-0258/2023

AFETPetras Auštrevičius

Tidsfrist

Hållbara flygbränslen (initiativet ReFuelEU Aviation)

A9-0199/2022

 ***I

TRANJosé Ramón Bauzá Díaz

Bekämpning av normaliseringen av högerextremistiska och vänsterextremistiska diskurser, inbegripet antisemitism

Röstförklaringar

  Onsdagen den 13 september 2023

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 12:20

Tillståndet i unionen

Högtidligt möte12:30 - 13:00

Anförande av Svjatlana Tsichanouskaja

OMRÖSTNING13:00 - 14:00

Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

A9-0265/2023

 ***

AFCOLoránt Vincze, Sandro Gozi

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Katarína Kaszasová

A9-0259/2023

CONTPetri Sarvamaa

Avtalet mellan EU och USA om vetenskapligt och tekniskt samarbete: förlängning

A9-0242/2023

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

A9-0241/2023

 *

EMPLDragoş Pîslaru

Beskattning: administrativt samarbete

A9-0236/2023

 *

ECONRasmus Andresen

Tidsfrist

Ändringar av parlamentets arbetsordning i syfte att stärka integriteten, oberoendet och ansvarsskyldigheten

A9-0262/2023

AFCOGabriele Bischoff

Tidsfrist

Krisinstrument för den inre marknaden

A9-0246/2023

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Tidsfrist

Luftkvalitet och renare luft i Europa

A9-0233/2023

 ***I

ENVIJavi López

Tidsfrist

Hållbara flygbränslen (initiativet ReFuelEU Aviation)

A9-0199/2022

 ***I

TRANJosé Ramón Bauzá Díaz

Tidsfrist

2022 års rapport om Turkiet

A9-0247/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Tidsfrist

Förbindelserna med Belarus

A9-0258/2023

AFETPetras Auštrevičius

Debatt (eller efter avslutad omröstning)14:00 - 23:00

Debatt om en aktuell fråga (artikel 162 i arbetsordningen) – Översyn av skyddsstatusen för vargar och andra stora rovdjur i EU

Redogörelse för rådets ståndpunkt om förslaget till allmän budget – budgetåret 2024

Tidsfrist

Ram för säkerställande av trygg och hållbar försörjning av kritiska råvaror

A9-0260/2023

 ***I

ITRENicola Beer

Tidsfrist

Inledande av förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om starkare internationella leveranskedjor för kritiska mineraler

O-000037/2023

KommissionenINTA

Ändring av den föreslagna mekanismen för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

A9-0252/2023

REGISandro Gozi

Stödpaketet för små och medelstora företag

Tidsfrist

Reglering av prostitution i EU: dess gränsöverskridande konsekvenser och inverkan på jämställdheten och kvinnors rättigheter

A9-0240/2023

FEMMMaria Noichl

Framtiden för den europeiska boksektorn

A9-0257/2023

CULTTomasz Frankowski

Röstförklaringar

  Torsdagen den 14 september 2023

Debatter09:00 - 11:50

Tidsfrist

Parlamentarism, europeiskt medborgarskap och demokrati

A9-0249/2023

AFCOAlin Mituța, Niklas Nienass

Våld och diskriminering i idrottsvärlden efter fotbolls-VM för damer

Förbättring av brandmäns arbetsförhållanden

O-000036/2023

KommissionenEMPL

OMRÖSTNING12:00 - 14:00

Ändring av förordningarna (EU) 2019/943 och (EU) 2019/942 samt direktiven (EU) 2018/2001 och (EU) 2019/944 för att förbättra utformningen av unionens elmarknad

A9-0255/2023

 ***I

ITRENicolás González Casares

Tidsfrist

Guatemala: situationen efter valet, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende

Tidsfrist

Fallet Gubad Ibadoghlu, fängslad i Azerbajdzjan

Tidsfrist

Människorättssituationen i Bangladesh, särskilt fallet Odhikar

Tidsfrist

Ram för säkerställande av trygg och hållbar försörjning av kritiska råvaror

A9-0260/2023

 ***I

ITRENicola Beer

Tidsfrist

Inledande av förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om starkare internationella leveranskedjor för kritiska mineraler

Ändring av den föreslagna mekanismen för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

A9-0252/2023

REGISandro Gozi

Tidsfrist

Reglering av prostitution i EU: dess gränsöverskridande konsekvenser och inverkan på jämställdheten och kvinnors rättigheter

A9-0240/2023

FEMMMaria Noichl

Framtiden för den europeiska boksektorn

A9-0257/2023

CULTTomasz Frankowski

Tidsfrist

Parlamentarism, europeiskt medborgarskap och demokrati

A9-0249/2023

AFCOAlin Mituța, Niklas Nienass

Debatter15:00 - 16:00

Tidsfrist

Segregering och diskriminering av romska barn inom utbildningsväsendet

O-000039/2023

KommissionenPPE

Röstförklaringar

Senaste uppdatering: 14 september 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy