Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 364k498k
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 
σημεία της ημερήσιας διάταξης
 Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 142 του Κανονισμού)
 Προθεσμίες κατάθεσης


σημεία της ημερήσιας διάταξης
17:00 - 23:00      
1  point Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών
2  point Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (Άρθρο 144 του Κανονισμού)
12deadline***II point Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
13deadline***II point Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
4deadline point Δήλωση της Επιτροπής - Ενίσχυση της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών
6deadline point Δήλωση της Επιτροπής - 1η Ιουλίου 2008, Σαράντα έτη Tελωνειακής Ένωσης
7deadline***I point Έκθεση Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
8deadline point Έκθεση Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων
σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων
[2007/2191(INI)]

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
9deadline point Έκθεση Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
[2007/2183(INI)]

Επιτροπή Ανάπτυξης
Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Carmen Fraga Estévez, Επιτροπή Aλιείας
΄Aρθρο 47 του Kανονισμού


Χρόνος αγόρευσης (άρθρο 142 του Κανονισμού)
17:00 - 23:00      speaking time
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων) 45'
Εισηγητές (5 x 6') 30'
Συντάκτες γνωμοδότησης (3 x 1') 3'
Κατάλογοι ομιλητών
 Βουλευτές 135'
 Πολιτικές ομάδες
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
"Catch the eye" (7 x 5') 35'


Προθεσμίες κατάθεσης
 
12deadlinepoint Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα
  - Τροπολογίες· απόρριψηέληξε
13deadlinepoint Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
  - Τροπολογίες· απόρριψηέληξε
4deadlinepoint Δήλωση της Επιτροπής - Ενίσχυση της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση καταστροφών
  - Πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
  - ΤροπολογίεςΤρίτη 17 Ιουνίου, 10:00
6deadlinepoint Δήλωση της Επιτροπής - 1η Ιουλίου 2008, Σαράντα έτη Tελωνειακής Ένωσης
  - Προτάσεις ψηφίσματοςέληξε
  - Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
7deadlinepoint Έκθεση Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  - Τροπολογίεςέληξε
8deadlinepoint Έκθεση Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων
  - Τροπολογίεςέληξε
9deadlinepoint Έκθεση Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης εκ μέρους της ΕΕ ορισμένων βιολογικών φυσικών πόρων στην ανάπτυξη της Δυτικής Αφρικής
  - Τροπολογίεςέληξε
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 13 Ιουνίου, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 16 Ιουνίου, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 17 Ιουνίου, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με τις συζητήσεις περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 115 του Κανονισμού)Πέμπτη 19 Ιουνίου, 10:00
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου