Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2008. gada 16. jūnijs - Ceturtdiena, 2008. gada 19. jūnijs 328k386k
Pirmdiena, 2008. gada 16. jūnijs 
Darba kārtības punkti
 Uzstāšanās laiks (Reglamenta 142. pants)
  Termiņi


Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00      
1  point Sesijas atsākšana un darba kārtība
2  point Vienas minūtes runas (Reglamenta 144. pants)
12deadline***II point Ieteikums otrajam lasījumam: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana
attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
13deadline***II point Ieteikums otrajam lasījumam: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā
attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā un par grozījumiem Direktīvās 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK un 2000/60/EK
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
4deadline point Komisijas paziņojums - Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos
6deadline point Komisijas paziņojums - 2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit gadi
7deadline***I point Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
8deadline point Ziņojums: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju
par kohēzijas politikas ietekmi uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju
[2007/2191(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja
9deadline point Ziņojums: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā
par attīstības politikas saskaņotību un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekmi uz attīstību Rietumāfrikā
[2007/2183(INI)]

Attīstības komiteja
Atzinumu sagatavoja:
Carmen Fraga Estévez, Zivsaimniecības komiteja
Reglamenta 47. pants


Uzstāšanās laiks (Reglamenta 142. pants)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisija (ieskaitot atbildes) 45'
Referenti (5 x 6') 30'
Atzinuma sagatavotāji (3 x 1') 3'
Runātāju saraksts
 Deputāti 135'
 Politiskās grupas
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
Brīvais mikrofons (7 x 5') 35'


Termiņi
 
12deadlinepoint Ieteikums otrajam lasījumam: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Pamatdirektīvas par atkritumiem pārskatīšana
  - Grozījumi; noraidītiTermiņš beidzies
13deadlinepoint Ieteikums otrajam lasījumam: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Vides kvalitātes standarti ūdens resursu politikas jomā
  - Grozījumi; noraidītiTermiņš beidzies
4deadlinepoint Komisijas paziņojums - Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšana katastrofu gadījumos
  - Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
  - GrozījumiOtrdiena, 17. jūnijs, 10:00
6deadlinepoint Komisijas paziņojums - 2008. gada 1. jūlijs, Muitas savienības četrdesmit gadi
  - Rezolūcijas priekšlikumiTermiņš beidzies
  - Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiPirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
7deadlinepoint Ziņojums: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gads
  - GrozījumiTermiņš beidzies
8deadlinepoint Ziņojums: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Kohēzijas politikas ietekme uz mazaizsargātu kopienu un grupu integrāciju
  - GrozījumiTermiņš beidzies
9deadlinepoint Ziņojums: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Attīstības politikas saskaņotība un ES īstenotās atsevišķu bioloģisko dabas resursu izmantošanas ietekme uz attīstību Rietumāfrikā
  - GrozījumiTermiņš beidzies
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 13. jūnijs, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 16. jūnijs, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 17. jūnijs, 19:00
Rezolūcijas priekšlikumi attiecībā uz debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 115. pants)Ceturtdiena, 19. jūnijs, 10:00
Juridisks paziņojums - Privātuma politika