Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 16 czerwca 2008 r. - Czwartek, 19 czerwca 2008 r. 330k363k
Poniedziałek, 16 czerwca 2008 
Punkty porządku dziennego
 Czas wystąpień (art. 142 Regulaminu PE)
 Terminy


Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00      
1  point Wznowienie sesji i porządek prac
2  point Jednominutowe wystąpienia (art. 144 Regulaminu PE)
12deadline***II point Rekomendacja do drugiego czytania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów
Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 20 grudnia 2007 r. mające na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
13deadline***II point Rekomendacja do drugiego czytania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej
Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 20 grudnia 2007 r. mające na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG oraz 2000/60/WE
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
4deadline point Oświadczenie Komisji - Wzmocnienie zdolności reakcji Unii Europejskiej w przypadku katastrof 
6deadline point Oświadczenie Komisji - 1 lipca 2008 r., czterdzieści lat Unii celnej
7deadline***I point Sprawozdanie: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
8deadline point Sprawozdanie: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup
Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczności i grup
[2007/2191(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego
9deadline point Sprawozdanie: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej
w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej
[2007/2183(INI)]

Komisja Rozwoju
Sprawozdawca w sprawie opinii:
Carmen Fraga Estévez, komisja rybołówstwa
art. 47 regulaminu PE


Czas wystąpień (art. 142 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisja (łącznie z odpowiedziami) 45'
Sprawozdawcy: (5 x 6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (3 x 1') 3'
Listy mówców
 Posłowie 135'
 Grupy polityczne
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
"Catch the eye" (7 x 5') 35'


Terminy
 
12deadlinepoint Rekomendacja do drugiego czytania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów
  - Poprawki; odrzucenieupłynął
13deadlinepoint Rekomendacja do drugiego czytania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej
  - Poprawki; odrzucenieupłynął
4deadlinepoint Oświadczenie Komisji - Wzmocnienie zdolności reakcji Unii Europejskiej w przypadku katastrof 
  - Projekt rezolucjiPoniedziałek, 16 czerwca, 19:00
  - PoprawkiWtorek, 17 czerwca, 10:00
6deadlinepoint Oświadczenie Komisji - 1 lipca 2008 r., czterdzieści lat Unii celnej
  - Projekty rezolucjiupłynął
  - Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 16 czerwca, 19:00
7deadlinepoint Sprawozdanie: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
  - Poprawkiupłynął
8deadlinepoint Sprawozdanie: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup
  - Poprawkiupłynął
9deadlinepoint Sprawozdanie: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej
  - Poprawkiupłynął
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 13 czerwca, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 16 czerwca, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 17 czerwca, 19:00
Wnioski w sprawie rezolucji dotyczących debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 115 Regulaminu PE)Czwartek, 19 czerwca, 10:00
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności