Program
Štrasburg
Pondelok, 16. júna 2008 - Štvrtok, 19. júna 2008 328k355k
Pondelok 16. júna 2008 
Body programu
 Rečnícky čas (článok 142 rokovacieho poriadku)
 Lehoty


Body programu
17:00 - 23:00      
1  point Zasadnutie schôdze a rozvrh práce
2  point Jednominútové vystúpenia (článok 144 rokovacieho poriadku)
12deadline***II point Odporúčanie do druhého čítania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revízia rámcovej smernice o odpade
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade a o zrušení určitých smerníc
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
13deadline***II point Odporúčanie do druhého čítania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky a o zmene a doplnení smerníc 82/176/EHS, 83/153/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
4deadline point Vyhlásenie Komisie - Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm
6deadline point Vyhlásenie Komisie - 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie
7deadline***I point Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
8deadline point Správa: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín
Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín
[2007/2191(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj
9deadline point Správa: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Súdržnosť politík rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v západnej Afrike
Súdržnosť politík v záujme rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany Európskej únie na rozvoj v západnej Afrike
[2007/2183(INI)]

Výbor pre rozvoj
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Carmen Fraga Estévez, Výbor pre rybné hospodárstvo
Článok 47 rokovacieho poriadku


Rečnícky čas (článok 142 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisia (vrátane odpovedí) 45'
Spravodajcovia (5 x 6') 30'
Spravodajcovia požiadaní o stanovisko (3 x 1') 3'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 135'
 politické skupiny
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (7 x 5') 35'


Lehoty
 
12deadlinepoint Odporúčanie do druhého čítania Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revízia rámcovej smernice o odpade
  - Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, zamietnutielehota uplynula
13deadlinepoint Odporúčanie do druhého čítania Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky
  - Pozmeňujúce/doplňujúce návrhy, zamietnutielehota uplynula
4deadlinepoint Vyhlásenie Komisie - Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm
  - Návrh uzneseniaPondelok 16. júna, 19:00
  - Pozmeňujúce/doplňujúce návrhyUtorok 17. júna, 10:00
6deadlinepoint Vyhlásenie Komisie - 1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok 16. júna, 19:00
7deadlinepoint Správa: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
  - Pozmeňujúce/doplňujúce návrhylehota uplynula
8deadlinepoint Správa: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín
  - Pozmeňujúce/doplňujúce návrhylehota uplynula
9deadlinepoint Správa: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Súdržnosť politík rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v západnej Afrike
  - Pozmeňujúce/doplňujúce návrhylehota uplynula
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok 13. júna, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok 16. júna, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok 17. júna, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 115 rokovacieho poriadku)Štvrtok 19. júna, 10:00
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia