Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 16 juni 2008 - Torsdagen den 19 juni 2008 315k367k
Måndagen den 16 juni 2008 
Punkter på föredragningslistan
 Talartid (artikel 142 i arbetsordningen)
 Tidsfrister


Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00      
1  point Återupptagande av sessionen och arbetsplan
2  point Anföranden på en minut (artikel 144 i arbetsordningen)
12deadline***II point Andrabehandlingsrekommendation Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Översyn av ramdirektivet om avfall
om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
13deadline***II point Andrabehandlingsrekommendation Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område
om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
4deadline point Uttalande av kommissionen - Förstärka Europeiska unionens reaktionsförmåga vid inträffande av katastrofer
6deadline point Uttalande av kommissionen - 1 juli 2008, Europeiska tullunionen 40 år
7deadline***I point Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning
om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
8deadline point Betänkande Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper
om sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper
[2007/2191(INI)]

Utskottet för regional utveckling
9deadline point Betänkande Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika
om konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika
[2007/2183(INI)]

Utskottet för utveckling
Föredragande av yttrande:
Carmen Fraga Estévez, fiskeriutskottet
Artikel 47 i arbetsordningen


Talartid (artikel 142 i arbetsordningen)
17:00 - 23:00      speaking time
Kommissionen (inklusive repliker) 45'
Föredragande (5 x 6') 30'
Föredragande av yttrande (3 x 1') 3'
Talarlistor
 Ledamöter 135'
 Politiska grupper
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
"Catch the eye" (7 x 5') 35'


Tidsfrister
 
12deadlinepoint Andrabehandlingsrekommendation Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Översyn av ramdirektivet om avfall
  - Ändringsförslag, avvisninghar löpt ut
13deadlinepoint Andrabehandlingsrekommendation Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område
  - Ändringsförslag, avvisninghar löpt ut
4deadlinepoint Uttalande av kommissionen - Förstärka Europeiska unionens reaktionsförmåga vid inträffande av katastrofer
  - Förslag till resolutionMåndagen den 16 juni, 19:00
  - ÄndringsförslagTisdagen den 17 juni, 10:00
6deadlinepoint Uttalande av kommissionen - 1 juli 2008, Europeiska tullunionen 40 år
  - Resolutionsförslaghar löpt ut
  - Ändringsförslag och gemensamma resolutionsförslagMåndagen den 16 juni, 19:00
7deadlinepoint Betänkande Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning
  - Ändringsförslaghar löpt ut
8deadlinepoint Betänkande Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper
  - Ändringsförslaghar löpt ut
9deadlinepoint Betänkande Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Konsekvens i utvecklingspolitiken och effekterna av EU:s exploatering av vissa biologiska naturresurser på utvecklingen i Västafrika
  - Ändringsförslaghar löpt ut
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning tisdagFredagen den 13 juni, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning onsdagMåndagen den 16 juni, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning torsdagTisdagen den 17 juni, 19:00
Resolutionsförslag om debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 115 i arbetsordningen)Torsdagen den 19 juni, 10:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy