Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 12 март 2012 г. - Четвъртък, 15 март 2012 г. 276k
Втoрник, 13 март 2012209kВерсия: Cряда, 14 март 2012, 15:53
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:20   Разисквания
12:30 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
16:00 - 17:30   Време за въпроси
17:30 - 20:00   Разисквания
21:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:20   Разисквания       Време за изказвания
59 pointЗаключения от заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.)
Изявления на Европейския съвет и на Комисията
[2011/2921(RSP)]
113 pointДерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Устен въпрос - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Комисия по заетост и социални въпроси
Съвет на Европейския съюз
Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
12:30 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
45***voteСпоразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
Препоръка:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и Протокола от 2001 година към нея
[2009/0189(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 138 от Правилника за дейността
122 voteИскане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai
Доклад:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai
[2010/2285(IMM)]
Комисия по правни въпроси
63Срок***IvoteНаследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство
Доклад:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство
[2009/0157(COD)]
Комисия по правни въпроси
31Срок voteРавенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.
Доклад:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
47Срок voteРолята на жените в процеса на вземане на политически решения
Доклад:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Доклад относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения — качество и равенство
[2011/2295(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
73Срок voteУстав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
Доклад:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Доклад относно устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
54Срок voteПроцесът от Болоня
Доклад:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Доклад относно приноса на европейските институции за консолидацията и напредъка в рамките на процеса от Болоня
[2011/2180(INI)]
Комисия по култура и образование
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
51Срок voteЕвропейската статистика
Доклад:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Доклад относно управлението на качеството на европейската статистика
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
103Срок pointДискриминационни интернет страници и реакции на правителството
Изявления на Съвета и на Комисията
[2012/2554(RSP)]
Следват изказвания на представителите на политическите групи
Гласуването ще се състои в четвъртък
16:00 - 17:30   Време за въпроси      
5  pointВреме за въпроси към Комисията
Роля на ЕС за насърчаване на конкурентоспособността на икономиките на 27-те държави членки
Членове на Комисията: KALLAS, BARNIER и ANDOR
17:30 - 20:00   Разисквания       Време за изказвания
58Срок pointОбщи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия
Доклад:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2013 г. – Раздел III – Комисия
[2012/2000(BUD)]
Комисия по бюджети
  pointОбщи разисквания - Секторът за производство и търговия с какао
50***-Международно споразумение за какаото от 2010 г.
Препоръка:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Международното споразумение за какаото от 2010 г.

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Комисия по международна търговия
53Срок -Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао
Изявление на Комисията

[2011/2957(RSP)]
78Срок pointОбръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
60***IpointЕвропейски фонд за рибарство
Доклад:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Комисия по рибно стопанство
48***IpointАвтономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо
Доклад:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Комисия по международна търговия
33Срок***IpointОбща търговска политика
Доклад:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Комисия по международна търговия
09:00 - 12:20   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)15'
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)15'
Автор5'
Членове на ЕП105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (2x6') 12'
Членове на ЕП45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчик по становище1'
Членове на ЕП45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (3x5') 15'
63item on the agendapointНаследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -ИзмененияCряда, 7 март 2012, 12:00
31item on the agendapointРавенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -ИзмененияCряда, 7 март 2012, 12:00
47item on the agendapointРолята на жените в процеса на вземане на политически решения
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 7 март 2012, 12:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияПонеделник, 12 март 2012, 19:00
73item on the agendapointУстав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 7 март 2012, 12:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияПонеделник, 12 март 2012, 19:00
54item on the agendapointПроцесът от Болоня
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 7 март 2012, 12:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияПонеделник, 12 март 2012, 19:00
51item on the agendapointЕвропейската статистика
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 7 март 2012, 12:00
  -Алтернативни предложения за обща резолюцияПонеделник, 12 март 2012, 19:00
103item on the agendapointДискриминационни интернет страници и реакции на правителството
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 12 март 2012, 19:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияВтoрник, 13 март 2012, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 13 март 2012, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 14 март 2012, 17:00
58item on the agendapointОбщи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -ИзмененияCряда, 7 март 2012, 12:00
53item on the agendapointДетският труд в сектора за произвоство и търговия с какао
  -Предложения за резолюцииCряда, 7 март 2012, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 12 март 2012, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 13 март 2012, 19:00
78item on the agendapointОбръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС
  -Предложения за резолюцииCряда, 7 март 2012, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 12 март 2012, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 12 март 2012, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 13 март 2012, 19:00
33item on the agendapointОбща търговска политика
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -ИзмененияCряда, 7 март 2012, 12:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 9 март 2012, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 12 март 2012, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 13 март 2012, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността)Четвъртък, 15 март 2012, 10:00
Правна информация - Политика за поверителност