Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 12. marts 2012 - Torsdag den 15. marts 2012 247k
Tirsdag den 13. marts 2012199kUdgave: Onsdag den 14. marts 2012, 15:53
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 12:20   Forhandling
12:30 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 16:00   Forhandling
16:00 - 17:30   Spørgetid
17:30 - 20:00   Forhandling
21:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 12:20   Forhandling       Taletid
59 pointKonklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 1.-2. marts 2012
Redegørelser fra Det Europæiske Råd og Kommissionen
[2011/2921(RSP)]
113 pointDen Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - kriseundtagelse
Mundtlig forespørgsel  - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ministerrådet
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) - kriseundtagelse
12:30 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
45***voteAftale mellem EU, Island og Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager
Henstilling:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og protokollen hertil fra 2001
[2009/0189(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Forretningsordenens artikel 138
122 voteAnmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet
Betænkning:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet
[2010/2285(IMM)]
Retsudvalget
63Frist***IvoteArv og det europæiske arvebevis
Betænkning:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis
[2009/0157(COD)]
Retsudvalget
31Frist voteLigestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011
Betænkning:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Betænkning om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
47Frist voteKvinders deltagelse i politisk beslutningstagning
Betænkning:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Betænkning om kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning – kvalitet og ligestilling
[2011/2295(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
73Frist voteStatutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
Betænkning:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Betænkning om statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
54Frist voteBolognaprocessen
Betænkning:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Betænkning om EU-institutionernes bidrag til konsolidering og udvikling af Bolognaprocessen
[2011/2180(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forretningsordenens artikel 48, stk. 2
51Frist voteKvalitetsstyring inden for europæiske statistikker
Betænkning:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Betænkning om kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
15:00 - 16:00   Forhandling       Taletid
103Frist pointDiskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2012/2554(RSP)]
Efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere
Afstemningen finder sted torsdag
16:00 - 17:30   Spørgetid      
5  pointSpørgetid til Kommissionen
EU's rolle for så vidt angår stimulering af konkurrenceevnen for de 27 medlemslandes økonomier
Kommissærer: KALLAS, BARNIER og ANDOR
17:30 - 20:00   Forhandling       Taletid
58Frist pointGenerelle retningslinjer for budgettet 2013 - Sektion III - Kommissionen
Betænkning:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Betænkning om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2013 – Sektion III – Kommissionen
[2012/2000(BUD)]
Budgetudvalget
  pointForhandling under ét - Kakaosektoren
50***-Den internationale kakaooverenskomst 2010
Henstilling:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om EU's indgåelse af den internationale kakaooverenskomst 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Udvalget om International Handel
53Frist -Børnearbejde i kakaosektoren
Redegørelse fra Kommissionen

[2011/2957(RSP)]
78Frist pointBekæmpelse af diabetesepidemien i EU
Redegørelser fra Rådet og Kommissionen
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
60***IpointDen Europæiske Fiskerifond
Betænkning:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Fiskeriudvalget
48***IpointEt autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet
Betænkning:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 617/2009 om åbning af et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Udvalget om International Handel
33Frist***IpointDen fælles handelspolitik
Betænkning:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Udvalget om International Handel
09:00 - 12:20   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)15'
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Forespørger5'
Medlemmer105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Catch-the-eye   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (2x6') 12'
Medlemmer45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (3x6') 18'
Ordfører for udtalelse1'
Medlemmer45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Catch-the-eye   (3x5') 15'
63item on the agendapointArv og det europæiske arvebevis
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
31item on the agendapointLigestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
47item on the agendapointKvinders deltagelse i politisk beslutningstagning
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 12. marts 2012, 19:00
73item on the agendapointStatutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 12. marts 2012, 19:00
54item on the agendapointBolognaprocessen
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 12. marts 2012, 19:00
51item on the agendapointKvalitetsstyring inden for europæiske statistikker
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 12. marts 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner
  -Forslag til beslutningMandag den 12. marts 2012, 19:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagTirsdag den 13. marts 2012, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 13. marts 2012, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 14. marts 2012, 17:00
58item on the agendapointGenerelle retningslinjer for budgettet 2013 - Sektion III - Kommissionen
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
53item on the agendapointBørnearbejde i kakaosektoren
  -Forslag til beslutningOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
  -ÆndringsforslagMandag den 12. marts 2012, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 13. marts 2012, 19:00
78item on the agendapointBekæmpelse af diabetesepidemien i EU
  -Forslag til beslutningOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 12. marts 2012, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 12. marts 2012, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 13. marts 2012, 19:00
33item on the agendapointDen fælles handelspolitik
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -ÆndringsforslagOnsdag den 7. marts 2012, 12:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 9. marts 2012, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 12. marts 2012, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 13. marts 2012, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 122)Torsdag den 15. marts 2012, 10:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik