Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 12. märts 2012 - Neljapäev, 15. märts 2012 241k
Teisipäev, 13. märts 2012193kVersioon: Kolmapäev, 14. märts 2012, 15:54
 Päevakorra punktid
09:00 - 12:20   Arutelud
12:30 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
15:00 - 16:00   Arutelud
16:00 - 17:30   Infotund
17:30 - 20:00   Arutelud
21:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 12:20   Arutelud       Kõneaeg
59 pointEuroopa Ülemkogu kohtumise (1.-2. märts 2012) järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2011/2921(RSP)]
113 pointGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kriisierand
Suuliselt vastatav küsimus - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Euroopa Liidu Nõukogu
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kriisierand
12:30 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta      
45***voteELi ning Islandi ja Norra vaheline kokkulepe, millega kohaldatakse konventsiooni vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades teatavaid sätteid
Soovitus:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel kokkulepe, mis käsitleb 29. mai 2000. aasta konventsiooni Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades ja selle 2001. aasta protokolli teatavate sätete kohaldamist
[2009/0189(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
kodukorra artikkel 138
122 voteKrisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Raport Krisztina Morvai puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
[2010/2285(IMM)]
Õiguskomisjon
63Tähtaeg***IvotePärimine ning Euroopa pärimistunnistus
Raport:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist
[2009/0157(COD)]
Õiguskomisjon
31Tähtaeg voteSooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011
Raport:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus aastal 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
47Tähtaeg voteNaiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel
Raport:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Raport naiste osalemise kohta poliitiliste otsuste tegemisel, kvaliteedi ja võrdõiguslikkuse kohta[2011/2295(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
73Tähtaeg voteEuroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine
Raport:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Raport Euroopa ühistu põhikirja ja töötajate kaasamise kohta
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
kodukorra artikli 48 lõige 2
54Tähtaeg voteBologna protsess
Raport:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Raport Euroopa institutsioonide panuse kohta Bologna protsessi tugevdamisse ja arengusse

[2011/2180(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
kodukorra artikli 48 lõige 2
51Tähtaeg voteEuroopa statistika
Raport:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Raport Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise kohta
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
103Tähtaeg pointDiskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2012/2554(RSP)]
Järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor
Hääletus toimub neljapäeval
16:00 - 17:30   Infotund      
5  pointInfotund (komisjon)
ELi roll 27 liikmesriigi majanduse konkurentsivõime ergutamisel
Volinikud: KALLAS, BARNIER ja ANDOR
17:30 - 20:00   Arutelud       Kõneaeg
58Tähtaeg point2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon
Raport:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Raport üldsuuniste kohta 2013. aasta eelarve koostamiseks, III jagu – Komisjon
[2012/2000(BUD)]
Eelarvekomisjon
  pointÜhine arutelu - Kakaosektor
50***-2010. aasta rahvusvaheline kakaoleping
Soovitus:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu sõlmimist

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
53Tähtaeg -Laste tööjõu kasutamine kakaosektoris
Komisjoni avaldus

[2011/2957(RSP)]
78Tähtaeg pointELi diabeediepideemiale reageerimine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
60***IpointEuroopa Kalandusfond
Raport:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Raport ettepanek kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Kalanduskomisjon
48***IpointKõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot
Raport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamedi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
33Tähtaeg***IpointÜhine kaubanduspoliitika
Raport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
09:00 - 12:20   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)15'
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)15'
Koostaja5'
Parlamendiliikmed105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)25'
Raportöörid   (2x6') 12'
Parlamendiliikmed45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostaja1'
Parlamendiliikmed45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
63item on the agendapointPärimine ning Euroopa pärimistunnistus
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
31item on the agendapointSooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
47item on the agendapointNaiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
73item on the agendapointEuroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
54item on the agendapointBologna protsess
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
51item on the agendapointEuroopa statistika
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskrimineerivad veebisaidid ja valitsuste tegutsemine
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 13. märts 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 14. märts 2012, 17:00
58item on the agendapoint2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
53item on the agendapointLaste tööjõu kasutamine kakaosektoris
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
78item on the agendapointELi diabeediepideemiale reageerimine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 12. märts 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
33item on the agendapointÜhine kaubanduspoliitika
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 9. märts 2012, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)Neljapäev, 15. märts 2012, 10:00
Õigusteave - Privaatsuspoliitika