Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Czwartek, 15 marca 2012 r. 251k
Wtorek, 13 marca 2012202kWersja: Środa, 14 marca 2012, 15:56
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 12:20   Debaty
12:30 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
16:00 - 17:30   Tura pytań
17:30 - 20:00   Debaty
21:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
59 pointKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.)
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2011/2921(RSP)]
113 pointZwiązane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
Pytanie ustne - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Rada Unii Europejskiej
Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
12:30 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
45***voteUmowa między UE a Islandią oraz Norwegią dotycząca stosowania niektórych przepisów Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych
Zalecenie:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotyczącej stosowania niektórych przepisów Konwencji z dnia 29 maja 2000 r. o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i protokołu z 2001 r. do konwencji
[2009/0189(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Art. 138
122 voteWniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai
Sprawozdanie:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai
[2010/2285(IMM)]
Komisja Prawna
63Termin***IvoteDziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy
Sprawozdanie:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego
[2009/0157(COD)]
Komisja Prawna
31Termin voteRówność kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r.
Sprawozdanie:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2011 r.
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
47Termin voteKobiety w podejmowaniu decyzji politycznych
Sprawozdanie:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Sprawozdanie w sprawie udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych – jakość i równość
[2011/2295(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
73Termin voteStatut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Sprawozdanie w sprawie statutu spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Art. 48 ust. 2
54Termin voteProces boloński
Sprawozdanie:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Sprawozdanie w sprawie wkładu instytucji europejskich w konsolidację i postępy procesu bolońskiego
[2011/2180(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
Art. 48 ust. 2
51Termin voteStatystyka europejska
Sprawozdanie:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Sprawozdanie w sprawie zarządzania jakością w statystyce europejskiej
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
103Termin pointDyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów
Oświadczenia Rady i Komisji
[2012/2554(RSP)]
1 tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
Głosowanie odbędzie się w czwartek
16:00 - 17:30   Tura pytań      
5  pointTura pytań (Komisja)
Rola UE w stymulowaniu konkurencyjności gospodarki 27 państw członkowskich
Komisarze: BARNIER, ANDOR i KALLAS
17:30 - 20:00   Debaty       Czas wystąpień
58Termin pointOgólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja
Sprawozdanie:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2013 – Sekcja 3 – Komisja
[2012/2000(BUD)]
Komisja Budżetowa
  pointWspólna debata - Sektor kakao
50***-Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r.
Zalecenie:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 2010 r.

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
53Termin -Praca dzieci w sektorze kakao
Oświadczenie Komisji

[2011/2957(RSP)]
78Termin pointZwalczanie epidemii cukrzycy w UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
60***IpointEuropejski Fundusz Rybacki
Sprawozdanie:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Komisja Rybołówstwa
48***IpointAutonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości
Sprawozdanie:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
33Termin***IpointWspólna polityka handlowa
Sprawozdanie:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
09:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)15'
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Autor5'
Posłowie105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Posłowie45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej1'
Posłowie45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Procedura pytań z sali   (3x5') 15'
63item on the agendapointDziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
31item on the agendapointRówność kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r.
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
47item on the agendapointKobiety w podejmowaniu decyzji politycznych
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
73item on the agendapointStatut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
54item on the agendapointProces boloński
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
51item on the agendapointStatystyka europejska
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
103item on the agendapointDyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiWtorek, 13 marca 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 13 marca 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 14 marca 2012, 17:00
58item on the agendapointOgólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
53item on the agendapointPraca dzieci w sektorze kakao
  -Projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
  -PoprawkiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 13 marca 2012, 19:00
78item on the agendapointZwalczanie epidemii cukrzycy w UE
  -Projekty rezolucjiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
  -Poprawki i wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 12 marca 2012, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 13 marca 2012, 19:00
33item on the agendapointWspólna polityka handlowa
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -PoprawkiŚroda, 7 marca 2012, 12:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 9 marca 2012, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 12 marca 2012, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 13 marca 2012, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 122 Regulaminu PE)Czwartek, 15 marca 2012, 10:00
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności