Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 12 mars 2012 - Torsdagen den 15 mars 2012 242k
Tisdagen den 13 mars 2012192kUtgåva: Onsdagen den 14 mars 2012, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
16:00 - 17:30   Frågestund
17:30 - 20:00   Debatt
21:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:20   Debatt       Talartid
59 pointSlutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012)
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2011/2921(RSP)]
113 pointEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget
Muntlig fråga - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Europeiska unionens råd
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget
12:30 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
45***voteAvtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål
Rekommendation:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna
[2009/0189(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Artikel 138 i arbetsordningen
122 voteBegäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet
Betänkande:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Betänkande om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet
[2010/2285(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
63Tidsfrist***IvoteArv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
Betänkande:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
[2009/0157(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
31Tidsfrist voteJämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011
Betänkande:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
47Tidsfrist voteKvinnor i politiskt beslutsfattande
Betänkande:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet
[2011/2295(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
73Tidsfrist voteStadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
Betänkande:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Betänkande om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Artikel 48.2 i arbetsordningen
54Tidsfrist voteBologna-processen
Betänkande:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Betänkande om de europeiska institutionernas bidrag till konsolideringen av och framstegen för Bologna-processen
[2011/2180(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
Artikel 48.2 i arbetsordningen
51Tidsfrist voteKvalitetsledning för den europeiska statistiken
Betänkande:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Betänkande om kvalitetsledning för den europeiska statistiken
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
103Tidsfrist pointDiskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2012/2554(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
Omröstning: torsdag
16:00 - 17:30   Frågestund      
5  pointFrågestund med frågor till kommissionen
EU:s roll för att stimulera konkurrenskraften i de 27 medlemsstaternas ekonomier
17:30 - 20:00   Debatt       Talartid
58Tidsfrist pointAllmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen
Betänkande:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen
[2012/2000(BUD)]
Budgetutskottet
  pointGemensam debatt - Kakaosektorn
50***-2010 års internationella kakaoavtal
Rekommendation:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2010 års internationella kakaoavtal

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Utskottet för internationell handel
53Tidsfrist -Barnarbete i kakaosektorn
Uttalande av kommissionen

[2011/2957(RSP)]
78Tidsfrist pointÅtgärder mot diabetesepidemin i EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Debatt       Talartid
60***IpointEuropeiska fiskerifonden
Betänkande:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Fiskeriutskottet
48***IpointAutonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet
Betänkande:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Utskottet för internationell handel
33Tidsfrist***IpointGemensam handelspolitik
Betänkande:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Utskottet för internationell handel
09:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)15'
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Frågeställare5'
Ledamöter105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Föredragande   (2x6') 12'
Ledamöter45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande1'
Ledamöter45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
63item on the agendapointArv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
31item on the agendapointJämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
47item on the agendapointKvinnor i politiskt beslutsfattande
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
73item on the agendapointStadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
54item on the agendapointBologna-processen
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
51item on the agendapointKvalitetsledning för den europeiska statistiken
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 mars 2012, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 mars 2012, 17:00
58item on the agendapointAllmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
53item on the agendapointBarnarbete i kakaosektorn
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
78item on the agendapointÅtgärder mot diabetesepidemin i EU
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
33item on the agendapointGemensam handelspolitik
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 9 mars 2012, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)Torsdagen den 15 mars 2012, 10:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy