Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 9 февруари 2015 г. - Четвъртък, 12 февруари 2015 г. 254k
Понеделник, 9 февруари 2015176kВерсия: Cряда, 11 февруари 2015, 14:56
 Точки от дневния ред
17:00 - 22:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 22:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
39 pointЕкспертна група на Комисията относно упражняването на правата върху интелектуалната собственост
Въпрос с искане за устен отговор - [2014/2972(RSP)]
     
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Комисия по правни въпроси
Европейска комисия
Експертна група на Комисията по прилагането на правата върху интелектуалната собственост
61Срок pointПодновяване на мандата на Форума за управление на интернет
Изявление на Комисията
[2015/2526(RSP)]
23Срок pointЕтикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни
Въпрос с искане за устен отговор - [2014/2875(RSP)]
     
Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Европейска комисия
Етикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 22:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)20'
Автори   (2x5') 10'
Членове на ЕП135'
PPE36'30S&D32'30ECR13'30ALDE13'GUE/NGL10'Verts/ALE10'EFDD9'30NI10'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (3x5') 15'
61item on the agendapointПодновяване на мандата на Форума за управление на интернет
  -Предложения за резолюцииCряда, 4 февруари 2015, 12:00
  -Изменения и предложения за обща резолюцияПонеделник, 9 февруари 2015, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 9 февруари 2015, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 10 февруари 2015, 16:00
23item on the agendapointЕтикетиране на държавата на произход на месните съставки в преработените храни
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 4 февруари 2015, 12:00
  -ИзмененияПонеделник, 9 февруари 2015, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 10 февруари 2015, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 6 февруари 2015, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 9 февруари 2015, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 10 февруари 2015, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 11 февруари 2015, 19:00
Правна информация - Политика за поверителност