Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 9 februari 2015 - Torsdagen den 12 februari 2015 233k
Onsdagen den 11 februari 2015193kUtgåva: Onsdagen den 11 februari 2015, 15:03
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
17 pointFörberedelse inför stats- eller regeringschefernas informella möte (12 februari 2015)
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2014/2940(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
30***IvoteSkyddsåtgärder som avses i avtalet med Island
Betänkande:  Andrzej Duda (A8-0031/2014)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som avses i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island (kodifiering)
[COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
29***IvoteÅtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder
Betänkande:  Andrzej Duda (A8-0033/2014)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder (kodifiering)
[COM(2014)0317 - C8-0017/2014 - 2014/0163(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
28***IvoteSamtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder
Betänkande:  Andrzej Duda (A8-0032/2014)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder som unionen får vidta vid samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder (kodifiering)
[COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
27***IvoteGemensamma importregler
Betänkande:  Andrzej Duda (A8-0040/2014)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma importregler (kodifiering)
[COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
26***IvoteGemensamma exportregler
Betänkande:  Andrzej Duda (A8-0035/2014)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma exportregler (kodifiering)
[COM(2014)0322 - C8-0013/2014 - 2014/0167(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
40*voteGabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0007/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0904 -  - 2011/0441(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
41*voteAndorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0004/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0908 -  - 2011/0443(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
42*voteSeychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0006/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0909 -  - 2011/0444(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
43*voteRysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0008/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0911 -  - 2011/0447(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
44*voteAlbaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0002/2015)
Betänkande om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0912 -  - 2011/0448(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
45*voteSingapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0003/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0915 -  - 2011/0450(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
46*voteMarockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0005/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0916 -  - 2011/0451(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
47*voteArmeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0009/2015)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2011)0917 -  - 2011/0452(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
62 voteValprövning
Betänkande:  Pavel Svoboda (A8-0013/2015)
Betänkande om valprövning
[2014/2165(REG)]
Utskottet för rättsliga frågor
Artikel 3 i arbetsordningen
38Tidsfrist***IvoteGränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
Betänkande:  Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
[COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
19***votePartnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Senegal
Rekommendation:  Norica Nicolai (A8-0010/2015)
Rekommendation över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet
[12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)]
Fiskeriutskottet
24Tidsfrist voteDen amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr
Resolutionsförslag
[2014/2997(RSP)]
B8-0098/2015, RC-B8-0123/2015, B8-0123/2015, B8-0133/2015
Debatt: Onsdagen den 17 december 2014
63Tidsfrist voteÅtgärder mot terrorism
Resolutionsförslag
[2015/2530(RSP)]
B8-0100/2015, RC-B8-0122/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015, B8-0132/2015
Debatt: Onsdagen den 28 januari 2015
61Tidsfrist voteFörlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet
[2015/2526(RSP)]
RC-B8-0099/2015, B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015, B8-0131/2015
Debatt: Måndagen den 9 februari 2015
23Tidsfrist voteResolutionsförslag - Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel
[2014/2875(RSP)]
B8-0097/2015
Debatt: Måndagen den 9 februari 2015
36Tidsfrist voteArbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
Betänkande:  Charles Goerens (A8-0012/2015)
Betänkande om arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
[2014/2154(INI)]
Utskottet för utveckling
Debatt: Tisdagen den 10 februari 2015
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
75Tidsfrist pointDen humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2559(RSP)]
71 pointSituationen i Jemen
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2015/2557(RSP)]
72 pointEU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2015/2558(RSP)]
60 pointVägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2015/2527(RSP)]
59 pointTillgång till läkemedel i EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2015/2528(RSP)]
09:00 - 11:50   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter89'
PPE23'30S&D21'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30NI7'
Ögonkontaktsförfarandet5'
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)30'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Ledamöter255'
PPE71'30S&D63'ECR25'ALDE23'30GUE/NGL18'30Verts/ALE18'EFDD17'NI18'30
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
38item on the agendapointGränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott
Inés Ayala Sender (A8-0001/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
24item on the agendapointDen amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 10 februari 2015, 16:00
63item on the agendapointÅtgärder mot terrorism
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 10 februari 2015, 11:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 10 februari 2015, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 10 februari 2015, 19:00
61item on the agendapointFörlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 9 februari 2015, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 10 februari 2015, 16:00
23item on the agendapointUrsprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel
(O-000091/2014 - B8-0101/2015) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 10 februari 2015, 16:00
36item on the agendapointArbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen
Charles Goerens (A8-0012/2015
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 4 februari 2015, 12:00
75item on the agendapointDen humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS
  -ResolutionsförslagMåndagen den 9 februari 2015, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 11 februari 2015, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 11 februari 2015, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 11 februari 2015, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 6 februari 2015, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 9 februari 2015, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 10 februari 2015, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 11 februari 2015, 19:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy