Program
Štrasburg
Pondelok, 13. marca 2017 - Štvrtok, 16. marca 2017 227k
Utorok, 14. marca 2017176kVerzia: Streda, 15. marca 2017, 14:01
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
35Termín***IpointKontrola získavania a vlastnenia zbraní
Správa:  Vicky Ford (A8-0251/2016)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
[2015/0269(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  pointSpoločná rozprava - Obehové hospodárstvo
57Termín***I-Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení
Správa:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
56Termín***I-Skládky odpadov
Správa:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
55Termín***I-Odpad
Správa:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
54Termín***I-Obaly a odpady z obalov
Správa:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
34 voteZodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité
Správa:  Julie Girling (A8-0014/2017)
Správa o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité
[2016/2078(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
46Termín***IvoteOrtuť
Správa:  Stefan Eck (A8-0313/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
[2016/0023(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
52Termín***IvoteDlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
Správa:  Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení
[2014/0121(COD)]
Výbor pre právne veci
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
35Termín***IvoteKontrola získavania a vlastnenia zbraní
Správa:  Vicky Ford (A8-0251/2016)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní
[2015/0269(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Rozprava: Utorok, 14. marca 2017
57Termín***IvoteVozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení
Správa:  Simona Bonafè (A8-0013/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení
[COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Utorok, 14. marca 2017
55Termín***IvoteOdpad
Správa:  Simona Bonafè (A8-0034/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade
[COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Utorok, 14. marca 2017
56Termín***IvoteSkládky odpadov
Správa:  Simona Bonafè (A8-0031/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov
[COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Utorok, 14. marca 2017
54Termín***IvoteObaly a odpady z obalov
Správa:  Simona Bonafè (A8-0029/2017)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
[COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Utorok, 14. marca 2017
17Termín voteRovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015
Správa:  Ernest Urtasun (A8-0046/2017)
Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii v období 2014 – 2015
[2016/2249(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
13Termín voteRovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
Správa:  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)
Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
[2016/2012(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
15Termín voteFinančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť
Správa:  Clare Moody (A8-0033/2017)
Správa o finančných prostriedkoch EÚ pre rodovú rovnosť
[2016/2144(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
68Termín voteVplyv veľkých dát na základné práva
Správa:  Ana Gomes (A8-0044/2017)
Správa o vplyve veľkých dát na základné práva: súkromie, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva
[2016/2225(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
72Termín voteMinimálne normy na ochranu chovných králikov
Správa:  Stefan Eck (A8-0011/2017)
Správa o minimálnych normách na ochranu chovných králikov
[2016/2077(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rozprava: Pondelok, 13. marca 2017
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
84 pointGlobal Gag Rule
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2017/2599(RSP)]
83Termín pointPriority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2017/2598(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
45Termín***IIpointPotravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín
Odporúčanie do druhého čítania:  Karin Kadenbach (A8-0022/2017)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č.1069/2009, (ES) č.1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)
[10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
85 pointOpatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2017/2600(RSP)]
38Termín pointUsmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III
Správa:  Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)
Správa o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2018, oddiel III – Komisia
[2016/2323(BUD)]
Výbor pre rozpočet
86 pointVážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene
Vyhlásenie Komisie
[2017/2601(RSP)]
51***IpointVyužívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii
Správa:  Patrizia Toia (A8-0327/2016)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii
[COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (4x1') 4'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF6'NI3'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Spravodajcovia   (3x6') 18'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko1'
Poslanci240'
PPE66'S&D58'ECR24'ALDE22'GUE/NGL17'30Verts/ALE17'EFDD14'30ENF14'NI7'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
35item on the agendapointKontrola získavania a vlastnenia zbraní
Vicky Ford (A8-0251/2016
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
57item on the agendapointVozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení
Simona Bonafè (A8-0013/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
56item on the agendapointSkládky odpadov
Simona Bonafè (A8-0031/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
55item on the agendapointOdpad
Simona Bonafè (A8-0034/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
54item on the agendapointObaly a odpady z obalov
Simona Bonafè (A8-0029/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
46item on the agendapointOrtuť
Stefan Eck (A8-0313/2016
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
52item on the agendapointDlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení
Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
17item on the agendapointRovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015
Ernest Urtasun (A8-0046/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 8. marca 2017, 12:00
13item on the agendapointRovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 8. marca 2017, 12:00
15item on the agendapointFinančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť
Clare Moody (A8-0033/2017
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 8. marca 2017, 12:00
68item on the agendapointVplyv veľkých dát na základné práva
Ana Gomes (A8-0044/2017
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 8. marca 2017, 12:00
72item on the agendapointMinimálne normy na ochranu chovných králikov
Stefan Eck (A8-0011/2017
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 8. marca 2017, 12:00
83item on the agendapointPriority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016
  -Návrhy uzneseníPondelok, 13. marca 2017, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 15. marca 2017, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 15. marca 2017, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 15. marca 2017, 19:00
45item on the agendapointPotravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín
Karin Kadenbach (A8-0022/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 8. marca 2017, 12:00
38item on the agendapointUsmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III
Siegfried Mureşan (A8-0060/2017
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 10. marca 2017, 12:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 10. marca 2017, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 13. marca 2017, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 14. marca 2017, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 15. marca 2017, 19:00
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia