Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. - Czwartek, 6 kwietnia 2017 r. 239k
Poniedziałek, 3 kwietnia 2017169kWersja: Środa, 5 kwietnia 2017, 14:47
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
77Termin pointEuropejski Korpus Solidarności
Pytania ustne - [2017/2629(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
     
Petra Kammerevert (O-000020/2017 - B8-0210/2017)
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja Europejska
Europejski Korpus Solidarności
     
Thomas Händel (O-000022/2017 - B8-0211/2017)
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Komisja Europejska
Europejski Korpus Solidarności
92 pointOdpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie
Pytanie ustne - [2017/2643(RSP)]
     
Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo, Milan Zver (O-000003/2017 - B8-0216/2017)
Komisja Europejska
Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie
84 pointHandel ludźmi
Pytanie ustne - [2017/2642(RSP)]
     
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda (O-000024/2017 - B8-0212/2017)
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Komisja Europejska
Handel ludźmi
52Termin pointOlej palmowy i wylesianie lasów deszczowych
Sprawozdanie:  Kateřina Konečná (A8-0066/2017)
Sprawozdanie w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych
[2016/2222(INI)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
78 pointNieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym
Pytanie ustne - [2017/2635(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000025/2017 - B8-0213/2017)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Europejska
Nieuczciwe praktyki w brazylijskim sektorze mięsnym
26***IpointParametry statków rybackich
Sprawozdanie:  Werner Kuhn (A8-0376/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (przekształcenie)
[2016/0145(COD)]
Komisja Rybołówstwa
  pointKrótka prezentacja następującego sprawozdania:
34Termin -Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich
Sprawozdanie:  Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)
Sprawozdanie w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich

[2016/2204(INI)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
2  pointWystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
17:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (3x1') 3'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (2x4') 8'
Autorzy (komisje)   (2x5') 10'
Autorzy (grupy polityczne)   (5x2') 10'
Inny autor2'
Posłowie119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'30NI4'30
Procedura pytań z sali   (7x5') 35'
77item on the agendapointEuropejski Korpus Solidarności
(O-000020/2017 - B8-0210/2017) (O-000022/2017 - B8-0211/2017) 
  -Projekt rezolucjiPoniedziałek, 3 kwietnia 2017, 19:00
  -poprawkiWtorek, 4 kwietnia 2017, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 5 kwietnia 2017, 16:00
52item on the agendapointOlej palmowy i wylesianie lasów deszczowych
Kateřina Konečná (A8-0066/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
34item on the agendapointKobiety i ich rola na obszarach wiejskich
Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów. Alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 29 marca 2017, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 31 marca 2017, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 3 kwietnia 2017, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 4 kwietnia 2017, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 5 kwietnia 2017, 19:00
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności