Program
Štrasburg
Pondelok, 3. apríla 2017 - Štvrtok, 6. apríla 2017 241k
Pondelok, 3. apríla 2017170kVerzia: Streda, 5. apríla 2017, 14:49
 Body programu
17:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
77Termín pointEurópsky zbor solidarity
Otázky na ústne zodpovedanie - [2017/2629(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
     
Petra Kammerevert (O-000020/2017 - B8-0210/2017)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Európska komisia
Európsky zbor solidarity
     
Thomas Händel (O-000022/2017 - B8-0211/2017)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Európska komisia
Európsky zbor solidarity
92 pointOdpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie
Otázka na ústne zodpovedanie - [2017/2643(RSP)]
     
Daniel Caspary, Tiziana Beghin, Sven Giegold, Emma McClarkin, Alessia Maria Mosca, Helmut Scholz, Michael Theurer, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Pascal Arimont, Georges Bach, Burkhard Balz, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Simona Bonafè, David Borrelli, Lynn Boylan, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Ignazio Corrao, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Michel Dantin, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Angélique Delahaye, Andor Deli, Albert Deß, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Christian Ehler, Bas Eickhout, Frank Engel, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Markus Ferber, Laura Ferrara, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Eleonora Forenza, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Michela Giuffrida, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Karoline Graswander-Hainz, Iveta Grigule, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Joly, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Syed Kamall, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Merja Kyllönen, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Bernd Lange, Werner Langen, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Barbara Lochbihler, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Thomas Mann, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Valentinas Mazuronis, David McAllister, Mairead McGuinness, Morten Messerschmidt, Martina Michels, Miroslav Mikolášik, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Lambert van Nistelrooij, Artis Pabriks, Massimo Paolucci, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Maydell, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Carolina Punset, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Julia Reda, Viviane Reding, Terry Reintke, Herbert Reul, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Dariusz Rosati, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Alfred Sant, Marielle de Sarnez, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Remo Sernagiotto, Czesław Adam Siekierski, Birgit Sippel, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Dubravka Šuica, Richard Sulík, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Dario Tamburrano, Keith Taylor, Pavel Telička, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Marco Valli, Wim van de Camp, Tom Vandenkendelaere, Paavo Väyrynen, Sabine Verheyen, Daniele Viotti, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Joachim Zeller, Marco Zullo, Milan Zver (O-000003/2017 - B8-0216/2017)
Európska komisia
Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie
84 pointObchodovanie s ľuďmi
Otázka na ústne zodpovedanie - [2017/2642(RSP)]
     
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda (O-000024/2017 - B8-0212/2017)
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Európska komisia
Obchodovanie s ľuďmi
52Termín pointPalmový olej a likvidácia dažďových pralesov
Správa:  Kateřina Konečná (A8-0066/2017)
Správa o palmovom oleji a likvidácii dažďových pralesov
[2016/2222(INI)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
78 pointPodvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa
Otázka na ústne zodpovedanie - [2017/2635(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000025/2017 - B8-0213/2017)
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Európska komisia
Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa
26***IpointCharakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel
Správa:  Werner Kuhn (A8-0376/2016)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)
[2016/0145(COD)]
Výbor pre rybárstvo
  pointKrátka prezentácia tejto správy:
34Termín -Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach
Správa:  Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)
Správa o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach

[2016/2204(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
2  pointJednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
17:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (3x1') 3'
Spravodajcovia (článok 52 ods. 2)   (2x4') 8'
Autori (výbory)   (2x5') 10'
Autori (politické skupiny)   (5x2') 10'
Ďalší autor2'
Poslanci119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'GUE/NGL9'Verts/ALE9'EFDD7'30ENF7'30NI4'30
Prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
77item on the agendapointEurópsky zbor solidarity
(O-000020/2017 - B8-0210/2017) (O-000022/2017 - B8-0211/2017) 
  -Návrh uzneseniaPondelok, 3. apríla 2017, 19:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Utorok, 4. apríla 2017, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 5. apríla 2017, 16:00
52item on the agendapointPalmový olej a likvidácia dažďových pralesov
Kateřina Konečná (A8-0066/2017
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 29. marca 2017, 13:00
34item on the agendapointŽeny a ich úlohy vo vidieckych oblastiach
Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 29. marca 2017, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 31. marca 2017, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 3. apríla 2017, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 4. apríla 2017, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 5. apríla 2017, 19:00
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia