Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 23. oktoober 2017 - Neljapäev, 26. oktoober 2017 228k
Neljapäev, 26. oktoober 2017157kVersioon: Kolmapäev, 25. oktoober 2017, 15:40
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
58Tähtaeg pointELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015
Raport:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta
[2017/2011(INI)]
Õiguskomisjon
63 pointKeskkonnavastutuse direktiivi rakendamine
Raport:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)) kohaldamise kohta
[2016/2251(INI)]
Õiguskomisjon
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
71Tähtaeg voteEuroopa Parlamendi asepresidendi valimine
[2017/2901(RSO)]
63 voteKeskkonnavastutuse direktiivi rakendamine
Raport:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (keskkonnavastutuse direktiiv)) kohaldamise kohta
[2016/2251(INI)]
Õiguskomisjon
Arutelu: Neljapäev, 26. oktoober 2017
10Tähtaeg***IvoteLihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik
Raport:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 25. oktoober 2017
11Tähtaeg***IvoteKrediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded
Raport:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 25. oktoober 2017
77***IvoteEraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul ning direktiivi 2002/58/EÜ kehtetuks tunnistamine (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)
Raport:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)
[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
67Tähtaeg voteVõitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis
Resolutsiooni ettepanekud
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Arutelu: Kolmapäev, 25. oktoober 2017
52Tähtaeg voteEuroala majanduspoliitika
Raport:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Raport euroala majanduspoliitika kohta
[2017/2114(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 25. oktoober 2017
56Tähtaeg voteLäbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga
Raport:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Raport soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga
[2017/2192(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 25. oktoober 2017
57Tähtaeg voteLäbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga
Raport:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Raport soovituse kohta nõukogule kavandatavate läbirääkimisvolituste andmiseks kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga
[2017/2193(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 25. oktoober 2017
58Tähtaeg voteELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015
Raport:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta
[2017/2011(INI)]
Õiguskomisjon
Arutelu: Neljapäev, 26. oktoober 2017
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised       Kõneaeg
  pointPõhjalikumad arupärimised (kodukorra artikkel 130b)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (3x1') 3'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Põhjalikumad arupärimised     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Koostaja (fraktsioon)2'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 18. oktoober 2017, 13:00
71item on the agendapointEuroopa Parlamendi asepresidendi valimine
  -Esimese hääletusvooru kandidaatide nimed esitatakse asepeasekretärile (Louise Weissi hoone, ruum R00.101)Teisipäev, 24. oktoober 2017, 18:00
10item on the agendapointLihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise raamistik
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 18. oktoober 2017, 13:00
11item on the agendapointKrediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 18. oktoober 2017, 13:00
67item on the agendapointVõitlus seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastu ELis
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 24. oktoober 2017, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 25. oktoober 2017, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 25. oktoober 2017, 14:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 25. oktoober 2017, 19:00
52item on the agendapointEuroala majanduspoliitika
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudNeljapäev, 19. oktoober 2017, 19:00
  -Alternatiivsed resolutsiooni ühisettepanekud Esmaspäev, 23. oktoober 2017, 19:00
56item on the agendapointLäbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Austraaliaga
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 18. oktoober 2017, 13:00
57item on the agendapointLäbirääkimisvolitused kaubandusläbirääkimiste pidamiseks Uus-Meremaaga
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 18. oktoober 2017, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 20. oktoober 2017, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 23. oktoober 2017, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 24. oktoober 2017, 19:00
Õigusteave - Privaatsuspoliitika