Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 23 oktober 2017 - Torsdagen den 26 oktober 2017 228k
Torsdagen den 26 oktober 2017164kUtgåva: Onsdagen den 25 oktober 2017, 15:55
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Större interpellationer
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
58Tidsfrist pointKontrollen av unionsrättens tillämpning 2015
Betänkande:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Betänkande om kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015
[2017/2011(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
63 pointGenomförande av miljöansvarsdirektivet
Betänkande:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (miljöansvarsdirektivet)
[2016/2251(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
71Tidsfrist voteVal av vice talman för Europaparlamentet
[2017/2901(RSO)]
63 voteGenomförande av miljöansvarsdirektivet
Betänkande:  Laura Ferrara (A8-0297/2017)
Betänkande om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (miljöansvarsdirektivet)
[2016/2251(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Torsdagen den 26 oktober 2017
10Tidsfrist***IvoteEn ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar
Betänkande:  Paul Tang (A8-0387/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012
[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 25 oktober 2017
11Tidsfrist***IvoteTillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Betänkande:  Othmar Karas (A8-0388/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 25 oktober 2017
77***IvoteRespekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation)
Betänkande:  Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
67Tidsfrist voteBekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU
Resolutionsförslag
[2017/2897(RSP)]
RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017
Debatt: Onsdagen den 25 oktober 2017
52Tidsfrist voteDen ekonomiska politiken i euroområdet
Betänkande:  Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)
Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet
[2017/2114(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 25 oktober 2017
56Tidsfrist voteFörhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien
Betänkande:  Daniel Caspary (A8-0311/2017)
Betänkande om rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet för EU:s handelsförhandlingar med Australien
[2017/2192(INI)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Onsdagen den 25 oktober 2017
57Tidsfrist voteFörhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland
Betänkande:  Daniel Caspary (A8-0312/2017)
Betänkande om rekommendation till rådet om det föreslagna förhandlingsmandatet för handelsförhandlingarna med Nya Zeeland
[2017/2193(INI)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Onsdagen den 25 oktober 2017
58Tidsfrist voteKontrollen av unionsrättens tillämpning 2015
Betänkande:  Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)
Betänkande om kontrollen av unionsrättens tillämpning 2015
[2017/2011(INI)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Torsdagen den 26 oktober 2017
15:00 - 16:00   Större interpellationer       Talartid
  pointStörre interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen)
76 -O-000074/2017
B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (3x1') 3'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter89'
PPE22'30S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 16:00   Större interpellationer     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (politisk grupp)2'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
58item on the agendapointKontrollen av unionsrättens tillämpning 2015
Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 18 oktober 2017, 13:00
71item on the agendapointVal av vice talman för Europaparlamentet
  -Nomineringar till första omgången lämnas in till biträdande generalsekreteraren (Louise Weiss-byggnaden, kontor R00.101)Tisdagen den 24 oktober 2017, 18:00
10item on the agendapointEn ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar
Paul Tang (A8-0387/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 18 oktober 2017, 13:00
11item on the agendapointTillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
Othmar Karas (A8-0388/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 18 oktober 2017, 13:00
67item on the agendapointBekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU
  -ResolutionsförslagTisdagen den 24 oktober 2017, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 25 oktober 2017, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 25 oktober 2017, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 25 oktober 2017, 19:00
52item on the agendapointDen ekonomiska politiken i euroområdet
Gunnar Hökmark (A8-0310/2017
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionTorsdagen den 19 oktober 2017, 19:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 23 oktober 2017, 19:00
56item on the agendapointFörhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Australien
Daniel Caspary (A8-0311/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 18 oktober 2017, 13:00
57item on the agendapointFörhandlingsmandat för handelsförhandlingar med Nya Zeeland
Daniel Caspary (A8-0312/2017
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 18 oktober 2017, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 20 oktober 2017, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 23 oktober 2017, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 24 oktober 2017, 19:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy